Napadi na garnizone NDH

Napadi na garnizone bili su, uz napade na komunikacije, sastavni deo partizanske strategije i taktike razvijene na teritoriji okupirane Jugoslavije tokom Drugog svetskog rata. Ti napadi imali su višestruki značaj:

  1. Omogućavali su obrazovanje i proširivanje slobodne teritorije
  2. Bili su način snabdevanja trupa i naroda na slobodnoj teritoriji
  3. Predstavljali su važan deo napora za vojno, političko i moralno slabljenje neprijatelja.
Naftna postrojenja u plamenu nakon napada na Gojilo 1942.

Nezavisna Država Hrvatska formirana je uz pomoć okupacionih trupa, ali kao marionetska tvorevina bez dovoljnog uporišta u narodu, za sve vreme rata nije uspela da ostvari kontrolu nad svojom teritorijom. Upravni sistem NDH veoma je uzdrman ustankom u NDH 1941. Kasnije tokom rata, naročito od polovine 1942. godine, NOVJ je svojim partizanskim ratom uspela da prinudi NDH na strategijsku defanzivu na svojoj teritoriji. NDH nije bila u stanju da pruži bilo kakvu pomoć svojim osovinskim saveznicima. Naprotiv, kako je rat odmicao, njeni tvorci, a naročito nacistička Nemačka, morali su da joj pružaju sve veću vojnu pomoć. Počev od avgusta 1943. praktično sve snage nemačke Druge oklopne armije bile su angažovane na odbrani teritorije, komunikacija i proizvodnih resursa NDH. Koristeći u punoj meri vojničku, političku i moralnu slabost NDH, partizani su upravo protiv njenih snaga razvili i usavršili ovaj oblik ofanzivnog delovanja.

Napad na garnizone u taktičkom i operativnom pogledu sastojao se iz dve komponente: od izolacije i likvidacije.

Izolacijom neprijateljskog garnizona prekidane su komunikacije sa susednim formacijama i postavljana obezbeđenja u cilju sprečavanja intervencije tokom samog napada. Budući da je napad na garnizon u pravilu izazivao intervenciju susednih formacija, to je predstavljalo motiv za postavljanje zaseda na pogodnim položajima i priliku za nanošenje napadnutoj strani dodatnih gubitaka. Borba sa kolonama koje intervenišu radi pomoći napadnutom garnizonu često je ustvari bila glavno težište samog napada, a na obezbeđenju su najčešće angažovane jače snage nego na izvođenju samog napada. Za likvidaciju garnizona NOVJ je retko raspolagala dovoljnim snagama i ratnom tehnikom prema uobičajenim normativima u vojnoj nauci. Stoga je posebna pažnja posvećivana mogućnosti postizanja iznenađenja i mogućnosti ubacivanju delova trupa unutar neprijateljskih linija odbrane. Nedostatak teške tehnike nadoknađivan je formiranjem bombaških grupa.

Napadi na garnizone NDH postali su počev od 1943. godine gotovo svakodnevna pojava. Otuda su gotovo sva naseljena mesta bila utvrđena za odbranu: opasana bodljikavom žicom, rovovima i bunkerima i sa organizovanim sistemom vatre za sprečavanje prilaska napadača. Sva važnija mesta bila su ojačana nemačkim trupama. Ipak, to nije sprečilo dosledno nepovoljan razvoj rata po Nezavisnu Državu Hrvatsku.

Spisak napada na garnizone NDHUredi

U tabeli su hronološki prikazane značajnije operacije ustanika i kasnije NOVJ (kao i četnika u nekoliko navrata) protiv garnizona NDH:

datum garnizon napadač odbrana ishod više o napadu
27. juli 1941. Drvar Ustanici Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona Ustanak u Drvaru 1941.
27. juli 1941. Srb Ustanici Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
28. juli 1941. Bosansko Grahovo Ustanici Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona Pokolj u Bosanskom Grahovu
30. juli 1941. Bosanska Dubica Ustanici Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
30. juli 1941. Glamoč Ustanici Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
30. juli 1941. Donji Lapac Ustanici Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
5. avgust 1941. Šekovići Ustanici Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
24. avgust 1941. Kladanj Ustanici Vojne snage NDH   Napad odbijen
28. avgust 1941. Bileća Ustanici Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
29. avgust 1941. Mrkonjić Grad Ustanici Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
31. avgust 1941. Ljubinje Ustanici Vojne snage NDH   Napad odbijen
5. septembar 1941. Kladanj   Partizani
  Četnici
Vojne snage NDH   Napad odbijen
5. septembar 1941. Gacko Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
5. septembar 1941. Rogatica   Partizani
  Četnici
Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
6. septembar 1941. Kulen Vakuf Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
18. septembar 1941. Kotor Varoš Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
22. septembar 1941. Zvornik Četnici   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen
28. septembar 1941. Kalinovik Partizani   Vojne snage NDH  
5b
Napad odbijen
23. oktobar 1941. Rogatica   Partizani
  Četnici
Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
2. novembar 1941. Jajce Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
8. decembar 1941. Pale   Partizani
  Četnici
Vojne snage NDH   Napad odbijen
17. decembar 1941. Olovo   Partizani
  Četnici
Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
12. januar 1942. Vojnić Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
19. februar 1942. Kotor Varoš Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
23. februar 1943. Velika Kladuša Partizani   Vojne snage NDH  
Italijanske trupe  
Slomljen otpor garnizona
25. februar 1942. Mrkonjić Grad   Partizani
  Četnici
Vojne snage NDH  
Italijanske trupe  
Napad odbijen
27. februar 1942. Donji Lapac   Partizani Italijanske trupe   Slomljen otpor garnizona Napad partizana na Donji Lapac februara 1942.
7. april 1942. Rogatica Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
7. april 1942. Borač Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona Napad partizana na Borač aprila 1942.
22. april 1942. Bosanska Dubica Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
16. maj 1942. Prijedor Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
26. maj 1942. Bosanski Petrovac Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
3. jun 1942. Udbina Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
7. jun 1942. Topusko Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
15. jun 1942. Vlasenica Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen Napad NOVJ na Vlasenicu juna 1942.
20. jun 1942. Bosanska Krupa Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
26. jun 1942. Sanski Most Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
3. juli 1942. Dobrljin Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
5. juli 1942. Slunj Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen
7. juli 1942. Bosanski Novi Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen
8. juli 1942. Konjic Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
11. juli 1942. Gornji Vakuf Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
13. juli 1942. Prozor Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
16. juli 1942. Bugojno Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
20. juli 1942. Glamoč Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
20. juli 1942. Bugojno Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
24. juli 1942. Šujica Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
25. juli 1942. Tomislavgrad Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
30. juli 1942. Ključ Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
1. avgust 1942. Tomislavgrad Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
4. avgust 1942. Livno Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona Borbe za Livno 1942.
11. avgust 1942. Kupres Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen Bitka za Kupres 1942. godine
13. avgust 1942. Kupres Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen Bitka za Kupres 1942. godine
19. avgust 1942. Foča Četnici   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona Napad četnika na Foču u avgustu 1942.
22. avgust 1942. Udbina Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen Napad NOVJ na Udbinu avgusta 1942.
23. avgust 1942. Mrkonjić Grad Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Četnici  
Slomljen otpor garnizona Borbe za Jajce 1942.
26. avgust 1942. Jastrebarsko Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
2. septembar 1942. Cazin Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
6. septembar 1942. Gojilo Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona Napad na Gojilo 1942.
19. septembar 1942. Fojnica Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
25. septembar 1942. Jajce Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona Borbe za Jajce 1942.
12. oktobar 1942. Mrkonjić Grad Partizani   Vojne snage NDH  
Četnici  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona Borbe za Jajce 1942.
15. oktobar 1942. Fojnica Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
15. oktobar 1942. Čazma Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
23. oktobar 1942. Glina Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen Napad NOVJ na Glinu oktobra 1942.
2. novembar 1942. Bihać Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona Bihaćka operacija 1942.
5. novembar 1942. Bosanska Krupa Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
6. novembar 1942. Slunj Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
14. novembar 1942. Slunj Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
15. novembar 1942. Lopare Partizani   Vojne snage NDH  
  Četnici
Slomljen otpor garnizona
18. novembar 1942. Bosanski Novi Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen Napad NOVJ na Bosanski Novi novembra 1942.
26. novembar 1942. Jajce Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona Borbe za Jajce 1942.
26. novembar 1942. Dvor na Uni Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen Napad NOVJ na Dvor na Uni novembra 1942.
2. decembar 1942. Kotor Varoš Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
6. decembar 1942. Podravska Slatina Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
10. decembar 1942. Sanski Most Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen Napad NOVJ na Sanski Most decembra 1942.
12. decembar 1942. Voćin Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
15. decembar 1942. Krašić Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
15. decembar 1942. Topusko Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
17. decembar 1942. Livno Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona Borbe za Livno 1942.
19. decembar 1942. Tomislavgrad Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona Borbe za Livno 1942.
28. decembar 1942. Kupres Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
28. decembar 1942. Kostajnički Majur Partizani   Nemačke trupe  
Vojne snage NDH  
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Kostajnički Majur decembra 1942.
2. januar 1943. Teslić Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona Borbe za Teslić januara 1943
2. januar 1943. Krašić Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Krašić januara 1943.
14. januar 1943. Gračac Partizani   Četnici  
Italijanske trupe  
Napad odbijen
14. januar 1943. Teslić Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen Borbe za Teslić januara 1943
14. januar 1943. Tešanj Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Tešanj januara 1943
16. januar 1943. Prnjavor Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona Borbe za Teslić januara 1943
22. januar 1943. Okučani Partizani   Nemačke trupe  
Vojne snage NDH  
Napad odbijen Napadi NOVJ na Okučane januara 1943
28. januar 1943. Okučani Partizani   Nemačke trupe  
Vojne snage NDH  
Napad odbijen Napadi NOVJ na Okučane januara 1943
1. februar 1943. Pakrac Partizani   Nemačke trupe  
Vojne snage NDH  
Napad odbijen Napad NOVJ na Pakrac februara 1943
10. februar 1943. Imotski Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
11. februar 1943. Virovitica Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen
15. februar 1943. Gornji Lapac Partizani   Italijanske trupe   Slomljen otpor garnizona
15. februar 1943. Prozor Partizani   Vojne snage NDH  
Italijanske trupe  
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Prozor februara 1943.
19-26. februar 1943. Konjic Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Italijanske trupe  
  Četnici
Napad odbijen Bitka za Konjic 1943.
21-22. februar 1943. Jablanica Partizani   Italijanske trupe  
Vojne snage NDH  
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Jablanicu 1943.
10. mart 1943. Sunja Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
18. mart 1943. Lovinac Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
29. mart 1943. Kotor Varoš Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen
9. april 1943. Otočac Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen Ofanziva NOVJ u Lici proleća 1943.
25. april 1943. Glamoč Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen Napad NOVJ na Glamoč aprila 1943.
2. maj 1943. Gospić Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen Ofanziva NOVJ u Lici proleća 1943.
9. maj 1943. Voćin Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
17. maj 1943. Velika Kladuša Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen
31. maj 1943. Glamoč Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen Napad NOVJ na Glamoč maja 1943.
3. jun 1943. Slunj Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
4. jun 1943. Našice Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
17. jun 1943. Cetingrad Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
19. jun 1943. Slunj Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
20. jun 1943. Velika Kladuša Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen
24. jun 1943. Han Pijesak Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
24. jun 1943. Olovo Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
25. jun 1943. Vlasenica Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Vlasenicu juna 1943.
25. jun 1943. Srebrenica Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
27. jun 1943. Kladanj Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
28. jun 1943. Drinjača Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
28. jun 1943. Kakanj Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
4. juli 1943. Sokolac Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
5. juli 1943. Zvornik Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Zvornik jula 1943.
17. juli 1943. Ključ Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen
18. juli 1943. Kiseljak Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
28. juli 1943. Gradačac Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
3. avgust 1943. Gornji Vakuf Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen
5. avgust 1943. Maglaj Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
5. avgust 1943. Vrlika Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
9. avgust 1943. Bijeljina Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
10. avgust 1943. Rajlovac Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona Napad na aerodrom u Rajlovcu avgusta 1943
11. avgust 1943. Slunj Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
11. avgust 1943. Cetingrad Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
16. avgust 1943. Donji Vakuf Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
16. avgust 1943. Topusko Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
22. avgust 1943. Bugojno Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Bugojno avgusta 1943.
23. avgust 1943. Derventa Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
26. avgust 1943. Kotor Varoš Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
28. avgust 1943. Olovo Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
30. avgust 1943. Livno Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
30. avgust 1943. Gračanica Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Četnici  
Slomljen otpor garnizona
2. septembar 1943. Čazma Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
7. septembar 1943. Modriča Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
8. septembar 1943. Teslić Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
9. septembar 1943. Zrin Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona Bitka za Zrin
10. septembar 1943. Vlasenica Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
16. septembar 1943. Bosanski Šamac Partizani   Vojne snage NDH  
Četnici  
Slomljen otpor garnizona
22. septembar 1943. Sinj Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen
23. septembar 1943. Karlobag Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
24. septembar 1943. Bijeljina Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
28. septembar 1943. Varaždinske Toplice Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
28. septembar 1943. Ogulin Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen
29. septembar 1943. Zvornik Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
29. septembar 1943. Tuzla Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona Prva tuzlanska operacija NOVJ
2. oktobar 1943. Livno Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
2. oktobar 1943. Tomislavgrad Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
3. oktobar 1943. Ludbreg Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Ludbreg oktobra 1943.
3. oktobar 1943. Karlobag Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
4. oktobar 1943. Kupres Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
5. oktobar 1943. Višegrad Četnici   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona Napad četnika na Višegrad u oktobru 1943.
6. oktobar 1943. Prozor Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
7. oktobar 1943. Gospić Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen Drugi napad NOVJ na Gospić
10. oktobar 1943. Zenica Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Zenicu oktobra 1943.
12. oktobar 1943. Bosanska Dubica Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
12. oktobar 1943. Pakrac Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
12. oktobar 1943. Vrgorac Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
13. oktobar 1943. Rogatica Četnici   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona Napad četnika na Rogaticu u oktobru 1943.
14. oktobar 1943. Ljubija Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
15. oktobar 1943. Travnik Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen Borbe za Travnik 1943.
19. oktobar 1943. Posušje Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
19. oktobar 1943. Brčko Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen
20. oktobar 1943. Vareš Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
20. oktobar 1943. Sanski Most Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Sanski Most oktobra 1943.
22. oktobar 1943. Zlatar (Hrvatska) Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
31. oktobar 1943. Sokolac Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Četnici  
Slomljen otpor garnizona
5. novembar 1943 Visoko Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen
5. novembar 1943 Benkovac Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Četnici  
Napad odbijen
6. novembar 1943 Virovitica Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Viroviticu novembra 1943.
7. novembar 1943 Koprivnica Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Koprivnicu novembra 1943.
11. novembar 1943 Virovitica Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen Napad NOVJ na Viroviticu novembra 1943.
14. novembar 1943 Olovo Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
23. novembar 1943 Glina Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen Napad NOVJ na Glinu novembra 1943.
26. novembar 1943 Vrbovsko Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen
29. novembar 1943 Čazma Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
29. novembar 1943. Travnik Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen Borbe za Travnik 1943.
9. decembar 1943 Kladanj Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen
9. decembar 1943 Livno Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Četnici  
Napad odbijen Operacija "Citen"
14. decembar 1943 Đakovo Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen
14. decembar 1943 Vojnić Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
15. decembar 1943 Vrbovsko Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen
16. decembar 1943 Šujica Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen Operacija "Citen"
17. decembar 1943 Livno Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Četnici  
Slomljen otpor garnizona Operacija "Citen"
18. decembar 1943 Vrbovsko Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
18. decembar 1943 Vareš Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
19. decembar 1943 Bosanski Šamac Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
29. decembar 1943 Vlasenica Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
31. decembar 1943 Banja Luka Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen Prva banjalučka operacija NOVJ
7. januar 1944. Zlatar (Hrvatska) Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
9. januar 1944 Vareš Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
11. januar 1944 Oštarije Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
15. januar 1944 Kotor Varoš Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
16. januar 1944 Gračanica Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
17. januar 1944 Tuzla Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen Druga tuzlanska operacija NOVJ
17. januar 1944 Kreka Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
17. januar 1944 Jajce Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
20. januar 1944 Prnjavor Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
22. januar 1944 Čaglin Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Čaglin januara 1944.
26. januar 1944 Tešanj Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
30. januar 1944 Donji Vakuf Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen
6. februar 1944 Veliki Zdenci Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
13. februar 1944 Rogatica Partizani   Nemačke trupe  
Vojne snage NDH  
Napad odbijen
16. februar 1944 Gračanica Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
12. mart 1944 Plaški i Josipdol Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
24. mart 1944 Otočac Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
9. april 1944 Cazin Partizani   Nemačke trupe  
Vojne snage NDH  
Napad odbijen Napad NOVJ na Cazin aprila 1944.
19. april 1944 Prijedor Partizani   Nemačke trupe  
Vojne snage NDH  
Napad odbijen
2. maj 1944 Mrkonjić Grad Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen
4. maj 1944 Kladanj Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
6. maj 1944 Kotor Varoš Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
27. maj 1944 Aržano Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Aržano maja 1944.
28. maj 1944 Korenica Partizani   Nemačke trupe  
Vojne snage NDH  
Slomljen otpor garnizona
28. maj 1944 Vrginmost Partizani   Nemačke trupe  
Vojne snage NDH  
Slomljen otpor garnizona
4. jun 1944. Korenica Partizani   Nemačke trupe  
Vojne snage NDH  
Slomljen otpor garnizona
9. jun 1944. Lopare Partizani   Nemačke trupe  
Vojne snage NDH  
  Četnici
Slomljen otpor garnizona
13. jun 1944. Delnice Partizani   Nemačke trupe   Slomljen otpor garnizona Borba za Delnice juna 1944.
19. jun 1944 Srebrenica Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
19. jun 1944 Podgorač Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Podgorač juna 1944.
25. jun 1944 Crikvenica Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen Napad NOVJ na Crikvenicu juna 1944.
25. jun 1944 Čazma Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen Napad NOVJ na Čazmu juna 1944.
27. jun 1944 Derventa Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
30. jun 1944 Bosiljevo Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Bosiljevo juna 1944.
2. juli 1944 Livno Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
6. juli 1944 Ludbreg Partizani   Nemačke trupe  
Vojne snage NDH  
Napad odbijen
8. juli 1944 Teslić Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
8. juli 1944 Tešanj Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
8. juli 1944 Lički Osik Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
13. juli 1944 Drežnica Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Drežnicu jula 1944.
17. juli 1944 Lukavac Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
17. juli 1944 Ključ Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
17. juli 1944 Livno Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen
19. juli 1944 Kotor Varoš Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
21. juli 1944 Bosanska Dubica Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
21. juli 1944 Kloštar Ivanić Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
22. juli 1944 Tešanj Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
23. juli 1943. Han Pijesak Partizani   Nemačke trupe  
Vojne snage NDH  
Napad odbijen
28. juli 1944 Gornji Vakuf Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
29. juli 1944 Olovo Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
29. juli 1944 Kladanj Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
1. avgust 1944. Bosanski Petrovac Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Četnici  
Napad odbijen
6. avgust 1944. Fojnica Partizani   Nemačke trupe   Napad odbijen
17. avgust 1944. Srebrenica Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
27. avgust 1944. Gračac Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Četnici  
Napad odbijen
5. septembar 1944. Teslić Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
5. septembar 1944. Bosanski Petrovac Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
5. septembar 1944. Slavonska Požega Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen
5. septembar 1944. Benkovac Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Četnici  
Slomljen otpor garnizona
6. septembar 1944. Prijedor Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Četnici  
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Prijedor septembra 1944.
7. septembar 1944. Ljubija Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Četnici  
Slomljen otpor garnizona Operacija oslobađanja Prijedora i Ljubije septembra 1944.
8. septembar 1944. Tešanj Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
8. septembar 1944. Doboj Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen
8. septembar 1944. Derventa Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
9. septembar 1944. Bugojno Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
9. septembar 1944. Jajce Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
9. septembar 1944. Gornji Vakuf Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
9. septembar 1944. Konjic Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
10. septembar 1944. Donji Vakuf Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
10. septembar 1944. Kakanj Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
12. septembar 1944. Zvornik Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
12. septembar 1944. Slavonska Požega Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
13. septembar 1944. Cazin Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Cazin septembra 1944.
13. septembar 1944. Križevci Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen
13. septembar 1944. Daruvar Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
13. septembar 1944. Modriča Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Četnici  
Slomljen otpor garnizona
14. septembar 1944. Pakrac Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
16. septembar 1944. Lukavac Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
17. septembar 1944. Tuzla Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
18. septembar 1944. Banja Luka Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Četnici  
Slomljen otpor garnizona Druga banjalučka operacija NOVJ
23. septembar 1944. Gračanica Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
26. septembar 1944. Podravska Slatina Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
29. septembar 1944. Ilok Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen
30. septembar 1944. Travnik Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
5. oktobar 1944. Gračanica Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
5. oktobar 1944. Virovitica Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
7. oktobar 1944. Benkovac Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
10. oktobar 1944. Livno Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
13. oktobar 1944. Kotor Varoš Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen
13. oktobar 1944. Koprivnica Partizani   Vojne snage NDH   Napad odbijen
14. oktobar 1944. Tomislavgrad Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen
20. oktobar 1944. Travnik Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Travnik oktobra 1944.
23. oktobar 1944. Kladanj Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
22. oktobar 1944. Rogatica Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Rogaticu 22-24. novembra 1944
31. oktobar 1944. Zvornik Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen
3. novembar 1944. Trgovišće Partizani   Vojne snage NDH   Slomljen otpor garnizona
5. novembar 1944. Rogatica Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen Napad NOVJ na Rogaticu 5. novembra 1944
8. novembar 1944. Cazin Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Cazin novembra 1944.
12. novembar 1944. Rogatica Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen Napad NOVJ na Rogaticu 12. novembra 1944
18. novembar 1944. Našice Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen Bitka za Našice 1944.
17. decembar 1944. Korenica Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen
20. decembar 1944. Korenica Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen
26. decembar 1944. Korenica Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
1. januar 1945. Vareš Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Slomljen otpor garnizona
27. mart 1945. Čazma Partizani   Vojne snage NDH  
Nemačke trupe  
Napad odbijen

ReferenceUredi

LiteraturaUredi