Napadi na garnizone NDH

Napadi na garnizone bili su, uz napade na komunikacije, sastavni deo partizanske strategije i taktike razvijene na teritoriji okupirane Jugoslavije tokom Drugog svetskog rata. Ti napadi imali su višestruki značaj:

  1. Omogućavali su obrazovanje i proširivanje slobodne teritorije
  2. Bili su način snabdevanja trupa i naroda na slobodnoj teritoriji
  3. Predstavljali su važan deo napora za vojno, političko i moralno slabljenje neprijatelja.
Naftna postrojenja u plamenu nakon napada na Gojilo 1942.
Jedinice NOVJ ulaze u Tuzlu 1943.

Nezavisna Država Hrvatska formirana je uz pomoć okupacionih trupa, ali kao marionetska tvorevina bez dovoljnog uporišta u narodu, za sve vreme rata nije uspela da ostvari kontrolu nad svojom teritorijom. Upravni sistem NDH veoma je uzdrman ustankom u NDH 1941. Kasnije tokom rata, naročito od polovine 1942. godine, NOVJ je svojim partizanskim ratom uspela da prinudi NDH na strategijsku defanzivu na svojoj teritoriji. NDH nije bila u stanju da pruži bilo kakvu pomoć svojim osovinskim saveznicima. Naprotiv, kako je rat odmicao, njeni tvorci, a naročito nacistička Nemačka, morali su da joj pružaju sve veću vojnu pomoć. Počev od avgusta 1943. praktično sve snage nemačke Druge oklopne armije bile su angažovane na odbrani teritorije, komunikacija i proizvodnih resursa NDH. Koristeći u punoj meri vojničku, političku i moralnu slabost NDH, partizani su upravo protiv njenih snaga razvili i usavršili ovaj oblik ofanzivnog delovanja.

Napad na garnizone u taktičkom i operativnom pogledu sastojao se iz dve komponente: od izolacije i likvidacije.

Izolacijom neprijateljskog garnizona prekidane su komunikacije sa susednim formacijama i postavljana obezbeđenja u cilju sprečavanja intervencije tokom samog napada. Budući da je napad na garnizon u pravilu izazivao intervenciju susednih formacija, to je predstavljalo motiv za postavljanje zaseda na pogodnim položajima i priliku za nanošenje napadnutoj strani dodatnih gubitaka. Borba sa kolonama koje intervenišu radi pomoći napadnutom garnizonu često je ustvari bila glavno težište samog napada, a na obezbeđenju su najčešće angažovane jače snage nego na izvođenju samog napada. Za likvidaciju garnizona NOVJ je retko raspolagala dovoljnim snagama i ratnom tehnikom prema uobičajenim normativima u vojnoj nauci. Stoga je posebna pažnja posvećivana mogućnosti postizanja iznenađenja i mogućnosti ubacivanju delova trupa unutar neprijateljskih linija odbrane. Nedostatak teške tehnike nadoknađivan je formiranjem bombaških grupa.

Napadi na garnizone NDH postali su počev od 1943. godine gotovo svakodnevna pojava. Otuda su gotovo sva naseljena mesta bila utvrđena za odbranu: opasana bodljikavom žicom, rovovima i bunkerima i sa organizovanim sistemom vatre za sprečavanje prilaska napadača. Sva važnija mesta bila su ojačana nemačkim trupama. Ipak, to nije sprečilo dosledno nepovoljan razvoj rata po Nezavisnu Državu Hrvatsku.

Spisak napada na garnizone NDH uredi

U tabeli su hronološki prikazane značajnije operacije ustanika i kasnije NOVJ (kao i četnika u nekoliko navrata) protiv garnizona NDH:

Datum Garnizon Napad pokrenuli Obrana garnizona Ishod Bilješke
27. juli 1941. Drvar Ustanici   NDH Slomljen otpor garnizona Ustanak u Drvaru 1941.
27. juli 1941. Srb Ustanici   NDH Slomljen otpor garnizona
28. juli 1941. Bosansko Grahovo Ustanici   NDH Slomljen otpor garnizona Pokolj u Bosanskom Grahovu
30. juli 1941. Bosanska Dubica Ustanici   NDH Slomljen otpor garnizona
30. juli 1941. Glamoč Ustanici   NDH Slomljen otpor garnizona
30. juli 1941. Donji Lapac Ustanici   NDH Slomljen otpor garnizona
5. avgust 1941. Šekovići Ustanici   NDH Slomljen otpor garnizona
24. avgust 1941. Kladanj Ustanici   NDH Napad odbijen
28. avgust 1941. Bileća Ustanici   NDH Slomljen otpor garnizona
29. avgust 1941. Mrkonjić Grad Ustanici   NDH Slomljen otpor garnizona
31. avgust 1941. Ljubinje Ustanici   NDH Napad odbijen
5. septembar 1941. Kladanj   NOVJ
  Četnici
  NDH Napad odbijen
5. septembar 1941. Gacko   NOVJ   NDH Napad odbijen
5. septembar 1941. Rogatica   NOVJ
  Četnici
  NDH Slomljen otpor garnizona
6. septembar 1941. Kulen Vakuf   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
18. septembar 1941. Kotor Varoš   NOVJ   NDH Napad odbijen
22. septembar 1941. Zvornik   Četnici   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen
28. septembar 1941. Kalinovik   NOVJ   NDH
5b
Napad odbijen
23. oktobar 1941. Rogatica   NOVJ
  Četnici
  NDH Slomljen otpor garnizona
2. novembar 1941. Jajce   NOVJ   NDH Napad odbijen
8. decembar 1941. Pale   NOVJ
  Četnici
  NDH Napad odbijen
17. decembar 1941. Olovo   NOVJ
  Četnici
  NDH Slomljen otpor garnizona
12. januar 1942. Vojnić   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
19. februar 1942. Kotor Varoš   NOVJ   NDH Napad odbijen
23. februar 1942. Velika Kladuša   NOVJ   NDH
  Italija
Slomljen otpor garnizona
25. februar 1942. Mrkonjić Grad   NOVJ
  Četnici
  NDH
  Italija
Napad odbijen
27. februar 1942. Donji Lapac   NOVJ   Italija Slomljen otpor garnizona Napad partizana na Donji Lapac februara 1942.
7. april 1942. Rogatica   NOVJ   NDH Napad odbijen
7. april 1942. Borač   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona Napad partizana na Borač aprila 1942.
22. april 1942. Bosanska Dubica   NOVJ   NDH Napad odbijen
16. maj 1942. Prijedor   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
26. maj 1942. Bosanski Petrovac   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
3. jun 1942. Udbina   NOVJ   NDH Napad odbijen
7. jun 1942. Topusko   NOVJ   NDH Napad odbijen
15. jun 1942. Vlasenica   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen Napad NOVJ na Vlasenicu juna 1942.
20. jun 1942. Bosanska Krupa   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
26. jun 1942. Sanski Most   NOVJ   NDH Napad odbijen
3. juli 1942. Dobrljin   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
5. juli 1942. Slunj   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen
7. juli 1942. Bosanski Novi   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen
8. juli 1942. Konjic   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
11. juli 1942. Gornji Vakuf   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
13. juli 1942. Prozor   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
16. juli 1942. Bugojno   NOVJ   NDH Napad odbijen
20. juli 1942. Glamoč   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
20. juli 1942. Bugojno   NOVJ   NDH Napad odbijen
24. juli 1942. Šujica   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
25. juli 1942. Tomislavgrad   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
30. juli 1942. Ključ   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
1. avgust 1942. Tomislavgrad   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
4. avgust 1942. Livno   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona Borbe za Livno 1942.
11. avgust 1942. Kupres   NOVJ   NDH Napad odbijen Bitka za Kupres 1942. godine
13. avgust 1942. Kupres   NOVJ   NDH Napad odbijen Bitka za Kupres 1942. godine
19. avgust 1942. Foča   Četnici   NDH Slomljen otpor garnizona Napad četnika na Foču u avgustu 1942.
22. avgust 1942. Udbina   NOVJ   NDH Napad odbijen Napad NOVJ na Udbinu avgusta 1942.
23. avgust 1942. Mrkonjić Grad   NOVJ   NDH
  Treći Reich
  Četnici
Slomljen otpor garnizona Borbe za Jajce 1942.
26. avgust 1942. Jastrebarsko   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
2. septembar 1942. Cazin   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
6. septembar 1942. Gojilo   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona Napad na Gojilo 1942.
19. septembar 1942. Fojnica   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
25. septembar 1942. Jajce   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona Borbe za Jajce 1942.
12. oktobar 1942. Mrkonjić Grad   NOVJ   NDH
  Četnici
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona Borbe za Jajce 1942.
15. oktobar 1942. Fojnica   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
15. oktobar 1942. Čazma   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
23. oktobar 1942. Glina   NOVJ   NDH Napad odbijen Napad NOVJ na Glinu oktobra 1942.
2. novembar 1942. Bihać   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona Bihaćka operacija 1942.
5. novembar 1942. Bosanska Krupa   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
6. novembar 1942. Slunj   NOVJ   NDH Napad odbijen
14. novembar 1942. Slunj   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
15. novembar 1942. Lopare   NOVJ   NDH
  Četnici
Slomljen otpor garnizona
18. novembar 1942. Bosanski Novi   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen Napad NOVJ na Bosanski Novi novembra 1942.
26. novembar 1942. Jajce   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona Borbe za Jajce 1942.
26. novembar 1942. Dvor na Uni   NOVJ   NDH Napad odbijen Napad NOVJ na Dvor na Uni novembra 1942.
2. decembar 1942. Kotor Varoš   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
6. decembar 1942. Podravska Slatina   NOVJ   NDH Napad odbijen
10. decembar 1942. Sanski Most   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen Napad NOVJ na Sanski Most decembra 1942.
12. decembar 1942. Voćin   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
15. decembar 1942. Krašić   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
15. decembar 1942. Topusko   NOVJ   NDH Napad odbijen
17. decembar 1942. Livno   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona Borbe za Livno 1942.
19. decembar 1942. Tomislavgrad   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona Borbe za Livno 1942.
28. decembar 1942. Kupres   NOVJ   NDH Napad odbijen
28. decembar 1942. Kostajnički Majur   NOVJ   Treći Reich
  NDH
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Kostajnički Majur decembra 1942.
2. januar 1943. Teslić   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona Borbe za Teslić januara 1943.
2. januar 1943. Krašić   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Krašić januara 1943.
14. januar 1943. Gračac   NOVJ   Četnici
  Italija
Napad odbijen
14. januar 1943. Teslić   NOVJ   NDH Napad odbijen Borbe za Teslić januara 1943.
14. januar 1943. Tešanj   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Tešanj januara 1943.
16. januar 1943. Prnjavor   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona Borbe za Teslić januara 1943.
22. januar 1943. Okučani   NOVJ   Treći Reich
  NDH
Napad odbijen Napadi NOVJ na Okučane januara 1943.
28. januar 1943. Okučani   NOVJ   Treći Reich
  NDH
Napad odbijen Napadi NOVJ na Okučane januara 1943.
1. februar 1943. Pakrac   NOVJ   Treći Reich
  NDH
Napad odbijen Napad NOVJ na Pakrac februara 1943.
10. februar 1943. Imotski   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
11. februar 1943. Virovitica   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen
15. februar 1943. Gornji Lapac   NOVJ   Italija Slomljen otpor garnizona
15. februar 1943. Prozor   NOVJ   NDH
  Italija
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Prozor februara 1943.
19-26. februar 1943. Konjic   NOVJ   NDH
  Treći Reich
  Italija
  Četnici
Napad odbijen Bitka za Konjic 1943.
21-22. februar 1943. Jablanica   NOVJ   Italija
  NDH
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Jablanicu 1943.
10. mart 1943. Sunja   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
18. mart 1943. Lovinac   NOVJ   NDH Napad odbijen
29. mart 1943. Kotor Varoš   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen
9. april 1943. Otočac   NOVJ   NDH Napad odbijen Ofanziva NOVJ u Lici proleća 1943.
25. april 1943. Glamoč   NOVJ   NDH Napad odbijen Napad NOVJ na Glamoč aprila 1943.
2. maj 1943. Gospić   NOVJ   NDH Napad odbijen Ofanziva NOVJ u Lici proleća 1943.
9. maj 1943. Voćin   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
17. maj 1943. Velika Kladuša   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen
31. maj 1943. Glamoč   NOVJ   NDH Napad odbijen Napad NOVJ na Glamoč maja 1943.
3. jun 1943. Slunj   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
4. jun 1943. Našice   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
17. jun 1943. Cetingrad   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
19. jun 1943. Slunj   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
20. jun 1943. Velika Kladuša   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen
24. jun 1943. Han Pijesak   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
24. jun 1943. Olovo   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
25. jun 1943. Vlasenica   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Vlasenicu juna 1943.
25. jun 1943. Srebrenica   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
27. jun 1943. Kladanj   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
28. jun 1943. Drinjača   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
28. jun 1943. Kakanj   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
4. juli 1943. Sokolac   NOVJ   NDH Napad odbijen
5. juli 1943. Zvornik   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Zvornik jula 1943.
17. juli 1943. Ključ   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen
18. juli 1943. Kiseljak   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
28. juli 1943. Gradačac   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
3. avgust 1943. Gornji Vakuf   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen
5. avgust 1943. Maglaj   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
5. avgust 1943. Vrlika   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
9. avgust 1943. Bijeljina   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
10. avgust 1943. Rajlovac   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona Napad na aerodrom u Rajlovcu avgusta 1943
11. avgust 1943. Slunj   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
11. avgust 1943. Cetingrad   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
16. avgust 1943. Donji Vakuf   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
16. avgust 1943. Topusko   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
22. avgust 1943. Bugojno   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Bugojno avgusta 1943.
23. avgust 1943. Derventa   NOVJ   NDH Napad odbijen
26. avgust 1943. Kotor Varoš   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
28. avgust 1943. Olovo   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
30. avgust 1943. Livno   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
30. avgust 1943. Gračanica   NOVJ   NDH
  Treći Reich
  Četnici
Slomljen otpor garnizona
2. septembar 1943. Čazma   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
7. septembar 1943. Modriča   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
8. septembar 1943. Teslić   NOVJ   NDH Napad odbijen
9. septembar 1943. Zrin   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona Bitka za Zrin
10. septembar 1943. Vlasenica   NOVJ   NDH Napad odbijen
16. septembar 1943. Bosanski Šamac   NOVJ   NDH
  Četnici
Slomljen otpor garnizona
22. septembar 1943. Sinj   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen
23. septembar 1943. Karlobag   NOVJ   NDH Napad odbijen
24. septembar 1943. Bijeljina   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
28. septembar 1943. Varaždinske Toplice   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
28. septembar 1943. Ogulin   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen
29. septembar 1943. Zvornik   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
29. septembar 1943. Tuzla   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona Prva tuzlanska operacija NOVJ
2. oktobar 1943. Livno   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
2. oktobar 1943. Tomislavgrad   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
3. oktobar 1943. Ludbreg   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Ludbreg oktobra 1943.
3. oktobar 1943. Karlobag   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
4. oktobar 1943. Kupres   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
5. oktobar 1943. Višegrad   Četnici   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona Napad četnika na Višegrad u oktobru 1943.
6. oktobar 1943. Prozor   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
7. oktobar 1943. Gospić   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen Drugi napad NOVJ na Gospić
10. oktobar 1943. Zenica   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Zenicu oktobra 1943.
12. oktobar 1943. Bosanska Dubica   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
12. oktobar 1943. Pakrac   NOVJ   NDH Napad odbijen
12. oktobar 1943. Vrgorac   NOVJ   NDH Napad odbijen
13. oktobar 1943. Rogatica   Četnici   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona Napad četnika na Rogaticu u oktobru 1943.
14. oktobar 1943. Ljubija   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
15. oktobar 1943. Travnik   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen Borbe za Travnik 1943.
19. oktobar 1943. Posušje   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
19. oktobar 1943. Brčko   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen
20. oktobar 1943. Vareš   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
20. oktobar 1943. Sanski Most   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Sanski Most oktobra 1943.
22. oktobar 1943. Zlatar (Hrvatska)   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
31. oktobar 1943. Sokolac   NOVJ   NDH
  Treći Reich
  Četnici
Slomljen otpor garnizona
5. novembar 1943. Visoko   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen
5. novembar 1943. Benkovac   NOVJ   NDH
  Treći Reich
  Četnici
Napad odbijen
6. novembar 1943. Virovitica   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Viroviticu novembra 1943.
7. novembar 1943. Koprivnica   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Koprivnicu novembra 1943.
11. novembar 1943. Virovitica   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen Napad NOVJ na Viroviticu novembra 1943.
14. novembar 1943. Olovo   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
23. novembar 1943. Glina   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen Napad NOVJ na Glinu novembra 1943.
26. novembar 1943. Vrbovsko   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen
29. novembar 1943. Čazma   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
29. novembar 1943. Travnik   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen Borbe za Travnik 1943.
9. decembar 1943. Kladanj   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen
9. decembar 1943. Livno   NOVJ   NDH
  Treći Reich
  Četnici
Napad odbijen Operacija "Citen"
14. decembar 1943. Đakovo   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen
14. decembar 1943. Vojnić   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
15. decembar 1943. Vrbovsko   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen
16. decembar 1943. Šujica   NOVJ   NDH Napad odbijen Operacija "Citen"
17. decembar 1943. Livno   NOVJ   NDH
  Treći Reich
  Četnici
Slomljen otpor garnizona Operacija "Citen"
18. decembar 1943. Vrbovsko   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
18. decembar 1943. Vareš   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
19. decembar 1943. Bosanski Šamac   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
29. decembar 1943. Vlasenica   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
31. decembar 1943. Banja Luka   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen Prva banjalučka operacija NOVJ
7. januar 1944. Zlatar (Hrvatska)   NOVJ   NDH Napad odbijen
9. januar 1944. Vareš   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
11. januar 1944. Oštarije   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
15. januar 1944. Kotor Varoš   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
16. januar 1944. Gračanica   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
17. januar 1944. Tuzla   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen Druga tuzlanska operacija NOVJ
17. januar 1944. Kreka   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
17. januar 1944. Jajce   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
20. januar 1944. Prnjavor   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
22. januar 1944. Čaglin   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Čaglin januara 1944.
26. januar 1944. Tešanj   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
30. januar 1944. Donji Vakuf   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen
6. februar 1944. Veliki Zdenci   NOVJ   NDH Napad odbijen
13. februar 1944. Rogatica   NOVJ   Treći Reich
  NDH
Napad odbijen
16. februar 1944. Gračanica   NOVJ   NDH Napad odbijen
12. mart 1944. Plaški i Josipdol   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
24. mart 1944. Otočac   NOVJ   NDH Napad odbijen
9. april 1944. Cazin   NOVJ   Treći Reich
  NDH
Napad odbijen Napad NOVJ na Cazin aprila 1944.
19. april 1944. Prijedor   NOVJ   Treći Reich
  NDH
Napad odbijen
2. maj 1944. Mrkonjić Grad   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen
4. maj 1944. Kladanj   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
6. maj 1944. Kotor Varoš   NOVJ   NDH Napad odbijen
27. maj 1944. Aržano   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Aržano maja 1944.
28. maj 1944. Korenica   NOVJ   Treći Reich
  NDH
Slomljen otpor garnizona
28. maj 1944. Vrginmost   NOVJ   Treći Reich
  NDH
Slomljen otpor garnizona
4. jun 1944. Korenica   NOVJ   Treći Reich
  NDH
Slomljen otpor garnizona
9. jun 1944. Lopare   NOVJ   Treći Reich
  NDH
  Četnici
Slomljen otpor garnizona
13. jun 1944. Delnice   NOVJ   Treći Reich Slomljen otpor garnizona Borba za Delnice juna 1944.
19. jun 1944. Srebrenica   NOVJ   NDH Napad odbijen
19. jun 1944. Podgorač   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Podgorač juna 1944.
25. jun 1944. Crikvenica   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen Napad NOVJ na Crikvenicu juna 1944.
25. jun 1944. Čazma   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen Napad NOVJ na Čazmu juna 1944.
27. jun 1944. Derventa   NOVJ   NDH Napad odbijen
30. jun 1944. Bosiljevo   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Bosiljevo juna 1944.
2. juli 1944. Livno   NOVJ   NDH Napad odbijen
6. juli 1944. Ludbreg   NOVJ   Treći Reich
  NDH
Napad odbijen
8. juli 1944. Teslić   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
8. juli 1944. Tešanj   NOVJ   NDH Napad odbijen
8. juli 1944. Lički Osik   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
13. juli 1944. Drežnica   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Drežnicu jula 1944.
17. juli 1944. Lukavac   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
17. juli 1944. Ključ   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
17. juli 1944. Livno   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen
19. juli 1944. Kotor Varoš   NOVJ   NDH Napad odbijen
21. juli 1944. Bosanska Dubica   NOVJ   NDH Napad odbijen
21. juli 1944. Kloštar Ivanić   NOVJ   NDH Napad odbijen
22. juli 1944. Tešanj   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
23. juli 1944. Han Pijesak   NOVJ   Treći Reich
  NDH
Napad odbijen
28. juli 1944. Gornji Vakuf   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
29. juli 1944. Olovo   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
29. juli 1944. Kladanj   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
1. avgust 1944. Bosanski Petrovac   NOVJ   NDH
  Treći Reich
  Četnici
Napad odbijen
6. avgust 1944. Fojnica   NOVJ   Treći Reich Napad odbijen
17. avgust 1944. Srebrenica   NOVJ   NDH Napad odbijen
27. avgust 1944. Gračac   NOVJ   NDH
  Treći Reich
  Četnici
Napad odbijen
5. septembar 1944. Teslić   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
5. septembar 1944. Bosanski Petrovac   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
5. septembar 1944. Slavonska Požega   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen
5. septembar 1944. Benkovac   NOVJ   NDH
  Treći Reich
  Četnici
Slomljen otpor garnizona
6. septembar 1944. Prijedor   NOVJ   NDH
  Treći Reich
  Četnici
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Prijedor septembra 1944.
7. septembar 1944. Ljubija   NOVJ   NDH
  Treći Reich
  Četnici
Slomljen otpor garnizona Operacija oslobađanja Prijedora i Ljubije septembra 1944.
8. septembar 1944. Tešanj   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
8. septembar 1944. Doboj   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen
8. septembar 1944. Derventa   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
9. septembar 1944. Bugojno   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
9. septembar 1944. Jajce   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
9. septembar 1944. Gornji Vakuf   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
9. septembar 1944. Konjic   NOVJ   NDH Napad odbijen
10. septembar 1944. Donji Vakuf   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
10. septembar 1944. Kakanj   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
12. septembar 1944. Zvornik   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
12. septembar 1944. Slavonska Požega   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
13. septembar 1944. Cazin   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Cazin septembra 1944.
13. septembar 1944. Križevci   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen
13. septembar 1944. Daruvar   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
13. septembar 1944. Modriča   NOVJ   NDH
  Treći Reich
  Četnici
Slomljen otpor garnizona
14. septembar 1944. Pakrac   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
16. septembar 1944. Lukavac   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
17. septembar 1944. Tuzla   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
18. septembar 1944. Banja Luka   NOVJ   NDH
  Treći Reich
  Četnici
Slomljen otpor garnizona Druga banjalučka operacija NOVJ
23. septembar 1944. Gračanica   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
26. septembar 1944. Podravska Slatina   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
29. septembar 1944. Ilok   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen
30. septembar 1944. Travnik   NOVJ   NDH Napad odbijen
5. oktobar 1944. Gračanica   NOVJ   NDH Napad odbijen
5. oktobar 1944. Virovitica   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
7. oktobar 1944. Benkovac   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
10. oktobar 1944. Livno   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
13. oktobar 1944. Kotor Varoš   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen
13. oktobar 1944. Koprivnica   NOVJ   NDH Napad odbijen
14. oktobar 1944. Tomislavgrad   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen
20. oktobar 1944. Travnik   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Travnik oktobra 1944.
23. oktobar 1944. Kladanj   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
22. oktobar 1944. Rogatica   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Rogaticu 22-24. novembra 1944
31. oktobar 1944. Zvornik   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen
3. novembar 1944. Trgovišće   NOVJ   NDH Slomljen otpor garnizona
5. novembar 1944. Rogatica   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen Napad NOVJ na Rogaticu 5. novembra 1944
8. novembar 1944. Cazin   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona Napad NOVJ na Cazin novembra 1944.
12. novembar 1944. Rogatica   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen Napad NOVJ na Rogaticu 12. novembra 1944
18. novembar 1944. Našice   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen Bitka za Našice 1944.
17. decembar 1944. Korenica   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen
20. decembar 1944. Korenica   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen
26. decembar 1944. Korenica   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
1. januar 1945. Vareš   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Slomljen otpor garnizona
27. mart 1945. Čazma   NOVJ   NDH
  Treći Reich
Napad odbijen

Reference uredi

Literatura uredi