Albanci (albanski: Shqiptarët, arhaično: Arbanasi) su narod sa jugoistoka Evrope koji pretežno živi u Albaniji i susednim oblastima.

Albanci
Shqiptarët[1]
Ukupna populacija

6 - 11 miliona[2]

Regioni sa značajnim brojem pripadnika
 Albanija 2,845,955 (2011)
95% stanovništva Albanije
[3]
 Kosovo [a] ~1,600,000 (2011)
95% stanovništva Kosova (2011)
[4]
 Turska 500,000 - 5.000.000 [5][6][7][8][9][10]
 Grčka 481.663 [11]
 Makedonija 550.083 (2002) [12]
 Italija 501.949 (2007) [13]
 Njemačka 250.000 [14]
 Švicarska 200.000 [15]
 SAD 114.000 (2008) [16]
 Nizozemska 105.000 [17]
 Srbija 20.000 proc.(2011) [18]
 Crna Gora 31.163 (2007) [19]
 Švedska 4.000 [20]
 Ujedinjeno Kraljevstvo 3.082 [21]
 Francuska 2.815 [22]
 Belgija 2.000 [23]
 Kanada 22.048 [24]
 Austrija 20.000 [25]
 Bosna i Hercegovina 1.600 [26]
 Hrvatska 1.590 [27]
 Egipat 1.000 [28]
 Danska 1.000 [29]
 Australija 1.140 [30]
 Slovenija 8.00 [31]
 Norveška 7.000 [32]
 Finska 5.000 [33]
 Luksemburg 4.800 [34]
 Španija 4.500 [35]
 Rumunija 4.000 [36]
 Ukrajina 2.500 [37]
Jezik/ci
albanski (Arvanitika, Arbëresh, Gegski)
Religija
nominalno uglavnom muslimani (65% suniti i 10% bektaši[38]) s velikom krščanskom manjinom (25% pravoslavci, 10% rimokatlici i grko-katolici[39]). Albanske dijaspore u drugim državama su uglavnom kršćanske (osim u bivšoj Jugoslaviji, na Balkanu i u Turskoj).[40] U samoj Albaniji 42% (1998) stanovništva ne ispovijedavjeru ili su ateisti.[41][42][43]
Srodne etničke grupe
Arvaniti, Arbëreshë
Indoevropljani
Indoevropski jezici
Albanski | Anadolijski | Armenski
Baltički | Keltski | Dački | Germanski
Grčki | Indoiranski | Italski
Slavenski | Trački | Toharski
Indoevropski narodi
Albanci | Anadolci | Armenci
Balti | Kelti | Germani
Grci | Indoarijci | Iranski narodi
Italski narodi | Slaveni | Tračani | Tohari
Praindoevropljani
Jezik | Društvo | Religija
Kurgan | Jamna | Svezana keramika
Teorije o migracijama
Kurganska | Anadolska | Pravedski kontinuitet
Paleolitski kontinuitet
Indoevropski studiji

U Albaniji živi oko polovina ukupne albanske populacije (2.331.741), dok značajan postotak Albanaca živi na Kosovu (oko 1.600.000), severozapadu Makedonije (124.083),ili 14 % populacije drzave jugu Srbije (oko 20.000 u Preševskoj kotlini) i jugozapadu Crne Gore (31.163). Takođe, postoje tradicionalne albanske zajednice u mnogim zemljama, uključujući Tursku, Grčku i Italiju, kao i albanska dijaspora u Zapadnoj Evropi i Severnoj Americi.

Albanci govore albanskim jezikom (koji ima dva glavna dijalekta: gege i toske) i pišu latinicom. Pretežno su islamske veroispovesti (suniti i bektaši), sa značajnim postotkom hrišćana (pravoslavaca i rimokatolika) i ateista.

ImeUredi

Glavni članak: Albanija (ime)

Sami sebe Albanci nazivaju Šćiptar (alb. Shqiptar), od reči šćip (alb. Shqip) ili šćipri (alb. Shqip‘ri), što bi značilo „govoriti jasno, razumljivo“[44]. Postoji i tumačenje po kojem Šćiptari znači sinovi orlova, a Šćiprija zemlja orlova, jer je shqipe odnosno shqiponjë albanska reč za orla.

U srpskom jeziku se za pripadnika albanskog naroda upotrebljava naziv Albanac. Naziv Šiptar se, usled negativne konotacije, u srpsko-hrvatskom govornom području smatra uvredljivim i njegova upotreba predstavlja izraz albanofobije.[45]

Stariji oblik reči Albanac u srpskom jeziku je glasio Arbanas. Pored toga, ranije se za Albance koristio i turski naziv Arnaut.

ARBANASI kao ABEREŠ - Iskonsko značenje imena ARBENEŠ i ARBEREŠ Značnenje DVOGLAVI ORAO kao dvojezična AMFIBOLIJA.

Izvorno značenje pojma Arbanas se izvodi iz imena Arbeneš tj. arbanasa katolika s gegskim narječjem, te imena Arbereš pravoslavnih arbanasa na jugu albanije s toksijskim narječjem.

U genezi ove analize narodnosti polazimo od etničkih grupacija i plemeske razine identifikacije.

Osnova značenja se izvodi iz osnove Arben ( Arbeneš ) i Arber ( Arbereš ) sa nastvacima sa EŠ.

Još su prilikom provale Kelta na prostore Ilira kelti uočili i zabijlježili ove etničke grupacije sa Arbn i Arbr. Kasnije se iz njih izvode pojmovi Arben iščitan i kao Alben te greciziran oblik Albanoi. Postoje i druge varijacije kao Arbanon i tako sve do Arbeneš i Arbereš i slavenizirani oblici kao Arbanas, kod srba i Rabanas, dok se pojam Arnautaš rabi za arbanizirane (asimilirane među arbanasima). Šiptar ke kasnija tvorba nastala u trenucima formiraja nacije nakon propasti Turskog Imperija kada se novonstali albanski korpus pretežito večinski islamizira i politički konsolidira.

Naravno da same pojmove izvornih oblika ovdje ne iznosimo u formi složene albanske transkripcije nego na prilagođeni način primjenjiv čitatelju.

Značenje tih pojmova se pokušava izvesti i protumačiti u raščlambi osnovnih jedinica i poveznica sa kontekstom iz kojega su nastali. U slučaju imena nekog plemena njihovo ime je najčešče povezano sa religijskim i magijskim smislom i na tom tragu arhaične jezične reminiscencije pokušava se dektektirati i izvorno značnje tih pojmova u rečenom kontesktu.

U raščlambi pojma ARBEN kao AR-BEN ( Ar(e)bn ) polazimo od značenja pojma AR, Ar i Ara su pojmovi koji označuju orah, ali i mjeru za zemlju, za zlato itd.

Ako uzmemo u obzir kontekst značenja u drevnom smislu značenja plemenskih imena, onda ih nalazimo iz najstarije predaje očuvanih priča kod starih arbanasa.

U Zakoniku Leke Dukađinija prema zakonu divova opisuje se način utvrđivanja međa. Naime, kada bi div snagom udarca sjekire uspio rasječi stablo oraha do njegova ušča, to se smatralo međom koja se ne osporava. Iz toga se kasnije izvode i srodni pojmovi toga značenja. Tako imamo iz AR , HEKT-AR, MET-AR, ŠEST-AR...

Zanimljivo da se i Izraelci kod osvajanja Kannana susreču sa topominom AR kao graničnim međašem. Tome pojmu odgovaraju u tom značenju i ime grada Kirjat ARBA ( Hebron ) kojeg je osnovao div Arba Anakovac. Upravo u Hebronu ( bivši grad Kirjat Arba ) Abraham kupuje grobnicu od hetita Efrona i od tada je to mjesto poznato kao grob patrijarha ( grob otaca ) kod židova. Kupnja groba u Kannanu nosi poseban smisao_ Zemlja Kannana je označena „soteriološki „ kao obečana zemlja i time i tipološko soteriološka oznaka u pipravi nacrta spasenja.

Kupnja groba znači pravo na zemlju kao nasljeđe u svezi punine obečanja danih Abrahamu koja kulminiraju u Mesiji koji donosi puninu. Arba je tako pojam koji postaje smislena osnova podrijetla po rodoslovnim stablima. u ovom slučaju ona ima i amfibolično značenje kao dvoznačno poput značenja kod amfibolija tj. pitijskih proroštva koje se ispitivao Aristotel. Dvoznačno značenje amfibolija se ovdje izvodi obostranim čitanjem. Čitan unazad ARBA otkriva pojam ABRA koji je hebrejski Otac !! i time ukazuje na poveznicu sa ABRA-HAM tj. Abrahamom koji j u bibliji označen kao otac mnogih naroda. S tim u vezi dobivamo smislenu poveznicu sa rodoslovnim stablom npr. ARBOR rumenalis o čemu više u nastavku ovog razlaganja.

Dvoznačnost i dvojezičnost se krije u simbolici DVOGLAVOG ORLA koji ima dva otvorena kljuna i dva jezika a jedno tijelo. Dva jezika su okrenuta nasuprot i time daju značenje dvoznačne amfibolije. Na isti način se iz toga izvodi i prakasa čitanja slijeva na desno i obrnuto.

I Ilirsko ime za ilirskog boga rata Armat, AR-MAT poznatog iz zabilješeki romaniziranog pojma Armatus ( Ar-mat-us).Čini se da su tog boga rata obožavli i slaveni koji pojmu dodaju prefiks "s" kao S-ARMAT a prefiks " s " ili " sa " je oznaka kod sklapanja saveza kod slavena, ovdje u ovom slučaju sa Ilirskim bogom Armatus. Na taj način dolazimo i do imena plemena Sarmati.

AR-MAT ima značenje AR gore več pojašnjeno te MAT na albanskom : me mat- mjeriti !! Tako da iz toga proizilazi ime Boga rata- diva koji udarcem sjekire pobjeđuje presuđuje i određuje međe. Zanimljivo da MAT ( Maat) predstavlja egipatsku božici Mat koja mjeri važe duše mrtvih. Jedan o najranijih oznaka za pojam Boga kod egipčana je Sjekira ( bog sjekire), To ima posebno značenje jer je oznaka za Boga suca koji sudi prvotnom čovječnastvu - rodoslovnom čovječanstvu te sječe stablo ostavljajuči tek Panj kao sliku Ostatka iz kojega ima reanimirati novo čovječanstvo. Riječ je o dendrolatriji i smislenim slikama značenja. Tako da se u tom kontekstu tih značenja povezuju slični pojmovi i poveznice sa rodoslovnim stablima. Tako imamo fara-sjeme( arb) koji je blizak pojmu Ara ( F-ara ) pa konstrukcija FARA-ON dakle pojma za faraona. On je na arbanaškom strana ( on , ona, pe ones) a fara -sjeme ! On kao strana ima posredno profano značenje za vladara. Dakle Fara-on je strana sjemena od kojega nastaje korijen na rabanaškom RENJ koji iščitna unazad daje pojma za čovjeka NJER.

od pojma RENJ se izvodi i talijanski ( renjo) RENJI. kraljevstvo zapravo dinastija te slični pojam Lenji- drvo povezan sa obrađenim stablom.Tkođer blizak tom pojmu je Len, Leni -zemlja na arbanaškom koji je blizak sa engleskim Lend.

ON ili ona je kod albanaca strana a kod slavena zmjenica i profil koji oslikava posrednika. Zanimljivo da je albanski AJ na slavenskom i ON i ONAJ i TAJ ! ako raščlanimo jasno i vidimo ON-AJ ( onaj ) i T-AJ ( Taj ) a AJ je kod albanaca ON tj. strana !! To je u svezi pojma AD-ON-AJ tj Adonaj zamjenski pojam za ime JHVH ( Jahve) koje se nije smjelo izgovarati pa se koristio ACDONAJ kao posredništvo a koje aludira na posredništvo Mesije.

Postoji i cijeli niz slavenko -albanskih kmbinacija -konstrukcija iz iskionskih vremena , primjerice u Egiptu npr. DAN-DERA solatrijski pojam hrma sunca tj, u doslovnoj primjeni značenja . vrata dana ! Dan je slaevnski dan a dera albanski vrata !

Iz navedenih primjera vidimo niz poveznica posebice sa osnovnom premisom AR tako i oznaka za AAR kao rajska polja AAR u egiptu pa germasnki orao AAR se uklapaju u ovaj kontekst značenja. I konačno lađar mrtvih HARON ( grčki Harun ).

Na sličan način se tumači i ime AR-BEN ( Ar b(e)n ). B(e)N i ( e) kao poluglas daje BN : me bo: činiti na albanskom. Tako da imamo onoga koji čini ,radi i tome slično a u svezi međa ali i radova na zemlji ili zlatara koji obrađuju zlato koje se također zove AR ili OR.

Značenje imena ARBER ( Ar-b(e)r ) je također Ar u predstavljenom značenju ali BER , BERI čini se da tendira značenju za beri :ovan, tako da imamo među i ovna i time zapravo značenju pastira koji čuva svoje stado. Tome odgovara i pojma Delmat DEL-MAT a delma inače znači ovcu kod albanca.

Druga verzija značenja pojma ARBER je zapravo ARBOR rumenalis rodoslovno stablo. Rumenalis je čini se povezan sa etrurskom božicom Rumena i time i mitskim blizancima Romulom i Remom. Čini se da je i ime planine RUMIJA ( pradomovina zadarskih arbanasa) povezano sa ovim drevnim značenjem i pojmom RUMENA te rodoslovnim stablom rumenalis i pradomovina Romula i Rema.

S ovim značenjem je povezano i pleme APULI . Kao osnova tog plemena je AP-UL. AP je kod albanca korak kao npr. : ..me bo ap ! Dakle, Ap ili Api kao korak. Čini se da je API muški korak a APE ženski korak ( APE poveznica sa APENINI). AP-korak a UL je na albanskom -ulica. i slaveni imaju nešto slični ugrađeni pojam Ap npr u pojmu SL-AP a čini se i topomin ĐERDAP kao ĐERD-AP je zapravo DERD ( Đerd) AP : DERD je mu derd: proliti se dakle prelijevati kao SLAP( sl-ap) !!

Pojam AP je prisutan i kod engleza kao npr UP čitan kao AP ( npr. up and down ). To samo ukazuje ne činjenicu da su iz ovih prostora od osnovne zajedničke jezgre razgranati mnogi narodi koje nose ove i ostale pojmove kao poveznice sa ovom izvornom jezgrom.

Pleme APUL je dakle korak Ap i UL ulica i upravo objašnjava geografski oblik čizme i noge koja korača. APUL također otkiva zanimljivo značenje kada se iščitava unazad Tako da imamo APUL kao LUPA a LUPA je vučica divlja dojilica Romula i Rema barbara od kojih je kasnije imala nastati civilizacija. Inače ROM-UL sa završetkom na UL je povezan sa AP-UL. Također ime naših bodula kao BOD-UL.

Također se tu uklapa uz pojam APUL i ilirsko pleme Mesapi kojoj je osnova MEZ-API iz čega je jasno vidljivo značenje. MEZ ( talijanski mezzo) je kod arbanasa POLA a AP, API je korak što se uklapa u geografski oblik čizme koja korača.Messapess se prevodi i kao kraj bogat vodom. Međutim, to je povezano sa mjerom MEZ-pola a mjera se izvodi iz sječe

zemlje koja utvrđuje među kako je to objašnjeno gore. Ovdje rijeka i vode sječu zemlju i stvaraju prirodnu granicu, dok po zakonu divova ( Leka Dukađini ) među stvara div udarcem sjekire koja rasijeca stablo oraha ( AR). zanimljiv je primjer rijeke Tare: TARA je unazad čitan plural od ARA(orah ). Tara ili Tera je i oznaka i za zemlju. Čita se i logikom slijevanja rijeke sa izvora i obrnuto kao tragu a povezuje se sa značenjem po zakonu divova. Tako da nije slučajno da i pojma za ogradu TARABA je u vezi sa ovim značenjem ( TARA-BA ) . N taj način možemo protumačiti i prezime TARABIĆ. Ovaj niz primjera pokazuje na niz poveznica mnogih naroda posebno ovih na Balkanu.

IstorijaUredi

PorekloUredi

Glavni članak: Poreklo Albanaca

Postoji više teorija o poreklu Albanaca. Albanci sebe smatraju naslednicima Ilira, drevnih stanovnika Balkana. Ovu teoriju podržava većina albanskih naučnika, kao i određen broj stranih naučnika, uključujući i neke srpske naučnike poput Cvijića.[46] Drugi naučnici osporavaju ilirsko poreklo Albanaca, zaključujući da su oni narod indoevropskog porekla, kao i većina drugih evropskih naroda.[47] Međutim, sama rasprava o poreklu Albanaca često izlazi izvan okvira nauke, prelazeći u domen politike.

Albanci se prvi put pominju u vizantijskim istorijskim izvorima u 12. veku, kada su već u potpunosti primili hrišćanstvo.[48] Pre toga Ptolomej pominje grad Albanopolis na teritoriji današnje Kruje, u čijoj okolini živi pleme Albani. Međutim, iako postoji kontinuitet albanskog etnonima, ne postoje pouzdani dokazi o etničkom kontinuitetu.

Srednji vekUredi

 
Albanci u borbi sa Turcima

Tokom srednjeg veka, Albanci su većinom bili hrišćani, a njihove oblasti su uglavnom bile pod vlašću Vizantije. Pod vizantijskim uticajem, Albanci su prihvatili grb sa dvoglavim orlom, koji je kasnije postao zvaničan grb Albanije.[49] U 14. veku Albanci su živeli u okviru Dušanovog carstva, gde su bili priznat narod. Stefan Dušan je nosio titulu „car Srba, Grka, Bugara i Arbanasa”.[50][51] U vreme otomanskih osvajanja, pojedini albanski vlastelini su se, zajedno sa srpskom i bosanskom vojskom, borili protiv turske vojske u Kosovskom boju.[52]

U 15. veku, kada je veliki deo balkanskog poluostrva pao u ruke Turaka, Albanci su pod vođstvom Skenderbega (14051468), „zmaja od Albanije“, vodili bespoštednu borbu protiv Osmanskog carstva čitave dve decenije.[53] Nakon Skenderbegove smrti, albanski otpor se nastavio još deset godina, sve dok otomanska vojska 1478. godine, iz četvrtog pokušaja, konačno nije zauzela Kruju, njegov rodni grad. Nakon toga, Albanija je narednih nekoliko vekova bila u sastavu Otomanskog carstva.

Otomanski periodUredi

 
Toske Albanci sa severa Albanije

Nakon pobede Osmanlija, veliki broj Albanaca beži u Egipat, Grčku i Italiju, gde zasnivaju arbereške zajednice. Tokom vekova otomanske vladavine, veliki deo albanskog stanovništva je primio islam. Neki Albanci su postali čuveni vojnici i činovnici Carstva.

Albanci su zadržali svoje plemensko uređenje, ne dopuštajući Turcima da im se mešaju u njihove unutrašnje stvari i tradicije. U vekovima otomanske vladavine, plemena severne Albanije su živela u bliskim odnosima sa plemenima Crne Gore. Prema pisanju Marka Miljanova, Kuči, Belopavlići, Hoti, Piperi i Klimenti nisu predstavljali uvek dve grupe plemena, albansku i crnogorsku, već su se često zajedno borili protiv zajedničkog neprijatelja.[54] Prema predanju, neka albanska i crnogorska plemena, npr. Krasnići i Vasojevići, imaju zajedničko poreklo.[55]

Nakon Velike seobe Srba u Austriju 1690. godine, Albanci naseljavaju srpske oblasti Kosovo i Metohiju. U Otomanskom carstvu, Albansko stanovništvo je živelo administrativno podeljeno u četiri vilajeta: kosovskom, skadarskom, janjinskom i manastirskom (bitoljskom).

Borba za nezavisnostUredi

 
Albanske novine koje su izlazile u Bukureštu 1889.
 
Etnička distribucija Albanaca na Balkanu 1898.

U 19. veku dolazi do buđenja albanskog narodnog pokreta. 10. juna 1878. godine na sastanku u Prizrenu Albanci osnivaju Prizrensku ligu, koja je sa otomanskim vlastima vodila borbu za albanski jezik u školama i ujedinjenje albanskih oblasti u jedan autonomni Albanski vilajet. Porta je ovo odbila, i počeo je ustanak 1879. kojim je turska vlast svrgnuta u Vučitrnu, Prizrenu, Đakovici, Prištini, Peći i drugde.[56] Turska šalje Derviš-pašu koji vojskom da privremeno razbija ustanak. Nemiri ponovo izbijaju po pašinom povratku u Carigrad. Albanske bune niču 1883. i 1884. godine.[57]

Prvih godina 20. veka umnožavaju se pobune Albanaca, usmerene na dobijanje autonomije u okviru Turske carevine. Između 1905. i 1912. godine Albanci dižu niz ustanaka. 1908. godine dolazi do Mladoturske revolucije, ostvarene uz značajnu podršku albanskog stanovništva Kosovskog i Bitoljskog vilajeta, koja je pružila velike nade Albancima. Međutim, učvršćenjem svoje vlasti Mladoturci napuštaju svoja obećanja. Zbog toga augusta 1909. izbija novi ustanak, a Mladoturci šalju vojsku koja u krvi guši ustanak Albanaca na Kosovu i Metohiji.

Početkom 1912. izbija veliki albanski ustanak pod vođstvom Opšteg ustaničkog komiteta, na čijem čelu su bili Bajram Curi, Isa Boljetinac, Hasan Priština i drugi. Borbu Albanaca protiv Turske su u početku logistički pomagale Crna Gora i Srbija. Na zboru ustaničkih prvaka u Juniku formulisani su zahtevi za utvrđivanjem granica autonomne Albanije, povlačenjem turskih činovnika i uvođenjem albanskog jezika kao službenog.[58] Isprva je Turska odbacivala njihove zahteve kao maksimalističke, ali nakon što su ustanici zauzeli mnoge gradove, uključujući Đakovicu, Mitrovicu, Vučitrn, Prištinu i Skoplje, Visoka Porta je bila prisiljena da im izađe u susret.[58] Međutim, neočekivani uspeh ustanka i stvaranje autonomne Albanije je ugrozilo interese susednih država, koje su iste godine napale Otomansko carstvo i međusobno podelile oblasti naseljene Albancima.[59]

Albanski prvaci su se povukli na slobodnu oblast Vlore i 28. novembra 1912. na velikoj Narodnoj skupštini proglasili Albaniju za nezavisnu državu.[60] Na ambasadorskoj konferenciji u Londonu decembra 1912. godine velike sile su priznale Kneževinu Albaniju, koja je obuhvatila, dok se dio Albanaca našao u okviru susednih država Srbije, Crne Gore i Grčke.[61]

Komunistički periodUredi

Narodnooslobodilačka vojska Albanije, na čelu sa Enverom Hodžom, je 1944. godine preuzela vlast u Albaniji. Skupština je januara 1946. godine ukinula monarhiju i proglasila Narodnu Republiku Albaniju. Godine 1967. NR Albanija je proglašena prvom ateističkom zemljom u svetu.[62] Tokom vladavine Evera Hodže, na teritoriji NR Albanije izgrađeno je oko 700.000 bunkera, jer se neprestano smatralo da postoji opasnost od strane invazije.

Kosovski Albanci su u SFR Jugoslaviji imali teritorijalnu autonomiju. Nakon Titove smrti, kosovski Albanci su 1981. godine započeli proteste kojima su tražili da SAP Kosovo postane republika, što im jugoslovenske vlasti nisu udovoljile.

Savremeni periodUredi

Nakon 1990. godine u Albaniji se uvodi višepartijski sistem i zemlja menja naziv u Republika Albanija. Od 1990. zemlja je orijentisana prema zapadu. Primljena je u Savet Evrope, i zatražila je prijem u NATO. Albanska radna snaga je nastavila da emigrira u Grčku, Italiju, Evropu i Severnu Ameriku.

Albanci na Kosovu i Metohiji su 1990. godine održali referendum i proglasili Republiku Kosova, koju je priznala samo Albanija. Narednih nekoliko godina na Kosovu se razbuktava srpsko-albanski sukob, koji 1998. godine prerasta u Kosovski rat. Nakon NATO bombardovanja SRJ 1999. godine, ova pokrajina dolazi pod upravu Ujedinjenih nacija. 17. februara 2008. kosovski Albanci su proglasili nezavisnost Republike Kosovo od Srbije[63], što je do sada priznalo oko 113-ak država članica UN.[64]

JezikUredi

Glavni članak: Albanski jezik
 
Rasprostranjenost albanskog jezika

Albanski jezik (alb. gjuha shqipe) je indoevropski jezik, koji sam predstavlja posebnu granu ove porodice jezika. Tokom istorije, albanski jezik je usvajao reči iz niza stranih jezika: latinskog, slovenskih jezika, turskog, starogrčkog, italijanskog i drugih jezika. Albanski ima mnoge zajedničke osobine sa drugim jezicima Balkana (vidi: Balkanska jezička zajednica).

Albanski jezik ima 2 dijalekta: gege, severno od reke Škumbin, i toske južno. Toske dijalekt je zvanični jezik Albanije. Standard za pisani albanski jezik je usvojen 1908. godine i zasniva se na latiničnom alfabetu. Albanskim jezikom govori oko 5.4 milona ljudi.[65][66]

ReligijaUredi

Glavni članak: Religija u Albaniji

Albanci su pretežno islamske veroispovesti (65% suniti i 10% bektaši[38]), sa značajnim postotkom hrišćana (15% pravoslavnih, 10% rimokatolika i grkokatolika[39]). Albansku dijasporu čine uglavnom muslimani, osim Arnauta u Grčkoj i Arbereša u Italiji.[40] Međutim, neke organizacije navode da u Albaniji veliki broj ljudi ne praktikuje ni jednu religiju.[42][43]

Poznati AlbanciUredi

Glavni članak: Spisak poznatih Albanaca

Za detljniju listu vidjeti

PovezanoUredi

IzvoriUredi

 1. CIA World factbook - Albania
 2. prema podacima u ovoj infokutiji
 3. [1]
 4. Kosovo Agency of Statistics
 5. "Türkiyedeki Kürtlerin Sayısı!" (Turkish). Milliyet. 06. 06. 2008.. http://www.milliyet.com.tr/default.aspx?aType=SonDakika&Kategori=yasam&ArticleID=873452&Date=07.06.2008&ver=16. Pristupljeno 07. 06. 2008.. 
 6. Christopher Deliso (2007). The Coming Balkan Caliphate: The Threat of Radical Islam to Europe and the West. Greenwood Publishing Group. str. 38. ISBN 978-0-275-99525-6. https://books.google.com/books?id=-7dq8mi0DWkC&pg=PA38. Pristupljeno 4 November 2015. 
 7. "Türkiyedeki Kürtlerin Sayısı!" (Turkish). Milliyet. 2008. http://www.milliyet.com.tr/default.aspx?aType=SonDakika&Kategori=yasam&ArticleID=873452&Date=07.06.2008&ver=16. Pristupljeno 2008-06-07. 
 8. "Albanians in Turkey celebrate their cultural heritage". Todayszaman.com. 21 August 2011. http://www.todayszaman.com/national_albanians-in-turkey-celebrate-their-cultural-heritage_254383.html. Pristupljeno 4 November 2015. 
 9. Robert A. Saunders (2011). Ethnopolitics in Cyberspace: The Internet, Minority Nationalism, and the Web of Identity. Lexington Books. str. 98. ISBN 978-0-7391-4194-6. https://books.google.com/books?id=vM5hZEsdz94C&pg=PA98. 
 10. Cuneyt Yenigun. "GCC Model: Conflict Management for the "Greater Albania"" (PDF). Süleyman Demirel University:Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences. http://sablon.sdu.edu.tr/dergi/sosbilder/dosyalar/27/OS_16.pdf. Pristupljeno 4 November 2015. 
 11. [1.pdf "Πληθυσμός Ελληνικής και ξένης υπηκοότητας"] (Greek). www.statistics.gr. http://www.statistics.gr/eng_tables/S1101_SAP_09_TB_DC_01_12_Y_[1].pdf. Pristupljeno 27. 08. 2008.. 
 12. Popis stanovništva u Makedoniji 2002. -
 13. |Albanians in Italy
 14. Federal Republic of Germany - ALBANIANS LIVING IN GERMANY
 15. Albanian-speaking families in Switzerland
 16. Albanians in USA
 17. Dutch Bureau of Statisics -
 18. - New Kosova Report - Birthate picks up again in Kosovo - Society}
 19. Montenegrin Ministry of Foreign Affairs 2006 census - [hhttp://www.experiencefestival.com/a/Albanians/id/1906781]
 20. Hot tvingar kosovoalbaner att flytta
 21. Bureau of statistics of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland - [2]
 22. Bureau Francais de Statistiques Nationales -
 23. 25,000 Albanians in Belgium according to 2007 census
 24. Bureau Canadais des Affairs Etrangeres -
 25. Außenministerium Österreich
 26. Ministarstvo Vanjskih Poslova Bosne i Hercegovine -
 27. Ministarstvo Vanjskih Poslova Hrvatske
 28. The Albanian Descendants of Muhamed Ali in Egypt
 29. Danish Albanians
 30. Albanian Australians
 31. Minorities in Slovenia and the country's Foreign Policy
 32. Norway migrants
 33. Kosovar Albanian Migrants Celebrate Independence in Helsinki
 34. Luxembourg Presidency - Jean Asselborn meets Kastriot Islami, Albanian Minister for Foreign Affairs
 35. Albanian immigrants number in Spain estimated...
 36. Albanians of Romania Then and Today
 37. Albanians in Ukraine
 38. 38,0 38,1 Serbian-Albanian Honeymoon - Albanians and Serbs have a lot in common
 39. 39,0 39,1 Serbs and Albanians have a lot in commom
 40. 40,0 40,1 Albanian Diaspora
 41. Instantanés d'Albaníe, un autre regard sur les Balkans ((fr))
 42. 42,0 42,1 Adherents.com
 43. 43,0 43,1 Albania
 44. Albanian Forum Language Dialects History Grammar Vocabulary
 45. Vladimir Arsenijević, Naše crnje
 46. Jovan Cvijić, Balkansko poluostrvo i Južnoslovenske zemlje (1. deo)
 47. Postoji i kavkaska teorija, da su Albanci poreklom sa teritorije Dagestana. Michele Belledi, Estella S. Poloni, Rosa Casalotti, Franco Conterio, Ilia Mikerezi, James Tagliavini and Laurent Excoffier. "Maternal and paternal lineages in Albania and the genetic structure of Indo-European populations". European Journal of Human Genetics, July 2000, Volume 8, Number 7, pp. 480-486. "Mitochondrial DNA HV1 sequences and Y chromosome haplotypes (DYS19 STR and YAP) were characterized in an Albanian sample and compared with those of several other Indo-European populations from the European continent. No significant difference was observed between Albanians and most other Europeans, despite the fact that Albanians are clearly different from all other Indo-Europeans linguistically."
 48. Mircea Eliade, Charles J. Adams, The Encyclopedia of religion, Macmillan, 1987, ISBN 978-0-02-909700-7, p. 179.
 49. Flags Of The World, Albania
 50. Dimitrije Bogdanović, Knjiga o Kosovu
 51. Anton Bebler, Propuštena prilika
 52. Miroslava Malešević, Nasilje identiteta
 53. Marin Barleti, 1508, Historia de vita et gestis Scanderbegi Epirotarum principis
 54. Dimitrije Tucović, Srbija i Arbanija (u Izabrani spisi, knjiga II, str. 130), Prosveta, Beograd, 1950.
 55. Mirko Barjaktarević, Predanja o zajedničkom poreklu nekih crnogorskih i nekih arbanaških plemena
 56. Vojna enciklopedija, Beograd, 1972., knjiga četvrta, strana 655.
 57. Vojna enciklopedija, Beograd, 1972., knjiga četvrta, strana 656.
 58. 58,0 58,1 SRBIJA, CRNA GORA I KOSOVO – PREGLED 1878-1914
 59. Izveštaj međunarodne komisije za ispitivanje uzroka i vođenja Balkanskih ratova
 60. Historia e Popullit Shqiptar II (Istorija albanskog naroda II), Priština, 1968, str. 352.
 61. Robert Elsie, The Conference of London 1913
 62. Library of Congress Country Study of Albania
 63. B92. Vesti: Kosovo proglasilo nezavisnost. 17. februar 2008, 23.27 č
 64. Novo priznanje nezavinosti Kosova. B92, 11. jul 2009. Pristupljeno 11.7.2009.
 65.  Albanian at Ethnologue (18th ed., 2015)
 66. Arbëresh at Ethnologue (18th ed., 2015) Arvanitika at Ethnologue (18th ed., 2015) Gheg at Ethnologue (18th ed., 2015) Tosk at Ethnologue (18th ed., 2015)
 67. Muhammad Ali Pasha in Egyptian History - The Founder of Modern Egypt

LiteraturaUredi

 • Edith Durham. The Burden of the Balkans (1905)
 • Miranda Vickers: The Albanians. A Modern History. London/New York 1995.
 • Historia e Popullit Shqiptar (Istorija albanskog naroda), Priština, 1968.
 • Peter Bartl: Albanien. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Regensburg/München 1995.
 • Frank Kressing u. Karl Kaser (Hrsg.): Albania. A country in transition. Aspects of changing identities in a South-East European country. Baden-Baden 2002. ISBN 3-7890-7670-8
 • Peter Jordan/Karl Kaser u.a. (Hrsg.): Albanien. Geographie – Historische Anthropologie – Geschichte – Kultur – Postkommunistische Transformation. Frankfurt am Main u. a. 2003. ISBN 3-631-39416-0

Vanjske vezeUredi