Germanijum

(Preusmjereno sa stranice Germanij)
Ga - Ge - As
 
Si
Ge
Sn  
 
 

Opšti podaci
Ime, simbol, atomski broj Germanijum, Ge, 32
Pripadnost skupu metaloida
grupa, perioda IVA, 4
gustina, tvrdoća 5323 kg/m3, 6
Boja srebrnasta
Osobine atoma
atomska masa 72,64 u
atomski radijus 125 (125) pm
kovalentni radijus 122 pm
van der Valsov radijus bez podataka
elektronska konfiguracija [Ar]3d104s24p2
e- na energetskim nivoima 2, 8, 18, 4
oksidacioni broj 4
Osobine oksida amfoterni
kristalna struktura regularna zidno
centrirana
fizičke osobine
agregatno stanje čvrsto
temperatura topljenja 1211,4 K
(938,2 °C)
temperatura ključanja 3093 K
(2820 °C)
molska zapremina 13,63×10-3 m3/mol
toplota isparavanja 330,9 kJ/mol
toplota topljenja 36,94 kJ/mol
pritisak zasićene pare 7,46×10-5 Pa (1210 K)
brzina zvuka 5400 m/s (293,15 K)
Ostale osobine
Elektronegativnost 2,01 (Pauling)
2,02 (Alred)
specifična toplota 320 J/(kg*K)
specifična provodljivost 2,17 S/m
toplotna provodljivost 59,9 W/(m*K)
I energija jonizacije 762 kJ/mol
II energija jonizacije 1537,5 kJ/mol
III energija jonizacije 3302,1 kJ/mol
IV energija jonizacije 4411 kJ/mol
V energija jonizacije 9020 kJ/mol
Najstabilniji izotopi
izotop zast. v.p.r. n.r. e.r. MeV p.r.
68Ge (veš.) 288 dana z.e.   68Ga
70Ge 21,23% stabilni izotor sa 38 neutrona
72Ge 27,66% stabilni izotor sa 40 neutrona
73Ge 7,73% stabilni izotor sa 41 neutrona
74Ge 35,94% stabilni izotor sa 42 neutrona
76Ge 7,82% stabilni izotor sa 44 neutrona
Tamo gde drugačije nije naznačeno,
upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi.

Objašnjenja skraćenica:

zast.=zastupljenost u prirodi,
v.p.r.=vreme polu raspada,
n.r.=način raspada,
e.r.=energija raspada,
p.r.=proizvod raspada,
z.e=zarobljavanje elektrona

Germanijum (Ge, latinski germanium) je metaloid IVA grupe. Ima nekoliko izotopa čije se atomske mase nalaze između 64-83. Postojano je pet: 70, 72, 73, 74 i 76.

Zastupljena je u zemljinoj kori u količini od 1,8 ppm (eng. parts per million), kao pratilac ruda cinka i bakra.

Otkriven je 1886 godine od strane Clemens Alexander Winklera

Slično kao i kod galijuma njegove soli- posebno fluoridi i arsenidi pokazuju osobine poluprovodnika, ali zbog veće dostupnosti galijuma soli germanijuma se u praksi retko koriste.

Biološki značaj - nema.

Čist germanijum je krh, srebrnobeo metaloid. Ne reaguje sa vodom, vazduhom, čak ni sa kiselinama i bazama (sem azotne kiseline). Ponekad se njegove soli dodaju silicijumu pri proizvodnji električnih elemenata. staklo kome je dodat germanijum je prozračno za infracrveno zračenje.