Kilodžul po molu

Kilodžul po molu - jedinica energije fazne promene. Na primer toplota topljenja i toplota isparavanja.

Pošto je u hemiji česta upotreba jedinice mol i Kilodžul po molu se koristi. Kilodžul po molu se sastoji od dve SI jedinice: Džula i mola