Pikometar (simbol: pm ) je jedinica za dužinu. Ona je podjedinica metra u SI sistemu.

1 pm = 0,000 000 000 001 m = 10-12 m

Pikometar se uglavnom upotrebljava za premjeravanje atoma i atomskog jezgra i nekih veoma sitnih ćelija.