Energetski nivo

Energetski nivoi u hemiji predstavljaju skup elektronskih orbitala koje imaju isti kvantni broj n. Nazivaju se još i „putanjama“ ili „sferama“ i najčešće se obeležavaju slovima: K, L, M, N, O, P i Q.

Broj elektrona po nivou ne može da prekorači određeni maksimum, a za valentni elektronski nivo važi da u njemu ne može da bude više od osam elektrona. Time se objašnjava hemijska inertnost plemenitih gasova i osnova je teorije o valenci.

  • K - jedna orbitala (s) - može da se smesti maksimalno 2 elektrona.
  • L i M jedna s i 3 p orbitale - može da se smesti maksimalno 8 elektrona
  • N i O - jedna s, 3 p i 5 d - može da se smesti maksimalno 18 elektrona
  • P i Q - jeden s, 3 p, 5 d i 7 f - može da se smesti maksimalno 32
  • elektrona

Atomi plemenitih gasova imaju potpuno popunjene energetske nivoe tako da im je elektronska konfiguracija stabilna, atomi ostalih hemijskih elemenata imaju nepotpuno popunjene energetske nivoe, zbog čega su u mogućnosti da grade jedinjenja sa drugim atomima.

Elektroni koji su bliži jezgru imaju manju energiju od onih koji su udaljeniji. Osim valentnih elektrona koji mogu da napuste atom, može da se desi da elektroni pređu na niži energetski nivo i tada oslobađaju energiju. Ova pojava se naziva luminiscencija i uočava se jer se tada emituje svetlost.

Primer uredi

Broj elektrona po energetskim nivoima atoma plemenitih gasova:

element atomski
broj
K L M N O P
He 2 2
Ne 10 2 8
Ar 18 2 8 8
Kr 36 2 8 18 8
Xe 54 2 8 18 18 8
Rn 86 2 8 18 32 18 8

Literatura uredi

  • Parkes, G. D. & Fil, D. 1973. Melorova moderna neorganska hemija. Naučna knjiga. Beograd.
  • Čeloner, DŽ. 2001. Vizuelni rečnik fizike. „NNK International“: Beograd.