Tehnicijum

(Preusmjereno sa stranice Tehnecij)
Mo - Tc - Ru
 
Mn
Tc
Re  
 
 

Opšti podaci
Ime, simbol,atomski broj Tehnicijum, Tc, 43
Pripadnost skupu prelaznih metala
grupa, perioda 7 (VIIB), 5
gustina, tvrdoća 11500 kg/m3, bd
Boja srebrnosbela
Osobine atoma
atomska masa 98 u
atomski radijus 135 pm
kovalentni radijus 156 pm
van der Valsov radijus bez podataka
elektronska konfiguracija [Kr]4d65s1
e- na energetskim nivoima 2, 8, 18, 14, 1
oksidacioni broj 7
Osobine oksida jako kiseli
kristalna struktura heksagonalna
fizičke osobine
agregatno stanje čvrsto
temperatura topljenja 2430 K (2157 °C)
temperatura ključanja 4538 K (4265 °C)
molska zapremina 8,63×10-3 m3/mol
toplota isparavanja 660 kJ/mol
toplota topljenja 24 kJ/mol
pritisak zasićene pare 0,0229 Pa (2473 K)
brzina zvuka bez podataka
Ostale osobine
Elektronegativnost 1,90 (Pauling)
1,36 (Alred)
specifična toplota 210 J/(kg*K)
specifična provodljivost 6,7×106 S/m
toplotna provodljivost 50,6 W/(m*K)
I energija jonizacije 702 kJ/mol
II energija jonizacije 1470 kJ/mol
III energija jonizacije 2618 kJ/mol
Najstabilniji izotopi
izotop zast. v.p.r. n.r. e.r. MeV p.r.
97Tc (veš.) 2,6×106 godina z.e. 0,320 97Mo
97mTc (veš.) 90 dana i.t.   97Tc
98Tc (veš.) 4,2 ×106 godina β- 1,357 98Ru
99Tc (veš.) 2,11×105 godina β- 3,034 99Ru
tamo gde drugačije nije naznačeno,
upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi.

Objašnjenja skraćenica:

zast.=zastupljenost u prirodi,
v.p.r.=vreme polu raspada,
n.r.=način raspada,
e.r.=energija raspada,
p.r.=proizvod raspada,
z.e=zarobljavanje elektrona,
i.t.=izomerni prelaz

Tehnicijum (Tc, latinski - technetium) - je jedan od dva elementa kojima su svi izotopi radioaktivni, a da ima atomski broj manji od olova (drugi je prometijum. Nije zastupljen u zemljinoj kori - dobija se veštački u procesu razbijanja jedra uranijuma ili bombardovanjem lakim jedrima izotopa niobijuma ili molibdena.


Otkriven je 1937 godine od strane Emilio Gino Segre'a i Carlo Perrier'a. Ime elementa potiče od grčke reči τεχνητoς (technetos - veštački).