Natrij

(Preusmjereno sa stranice Natrijum)
Na - Mg
 
Li
Na
K  
 
 

Opšti podaci
Ime, simbol, atomski broj Natrijum, Na, 11
Pripadnost skupu alkalnih metala
grupa, perioda IA, 3
gustina, tvrdoća 968 kg/m3, 0,5
Boja srebrnobela ,
Osobine atoma
atomska masa 22,989770 u
atomski radijus 180 (190) pm
kovalentni radijus 154 pm
van der Valsov radijus 227 pm
elektronska konfiguracija 1s2 2s2]2p63s1
e- na energetskim nivoima 2, 8, 1
oksidacioni broj 1
Osobine oksida jako bazni
kristalna struktura centrirano
kubno
telo
Fizičke osobine
agregatno stanje čvrsto
temperatura topljenja 370,87 K
(97,72 °C)
temperatura ključanja 1156 K
(883 °C)
molska zapremina 23,78×10-3 m3/mol
toplota isparavanja 96,96 kJ/mol
toplota topljenja 2,598 kJ/mol
pritisak zasićene pare 1,43×10-5 Pa
(1234 K)
brzina zvuka 3200 m/s
(293,15 K)
Ostale osobine
Elektronegativnost 0,93 (Pauling)


1,01 (Alred)

specifična toplota 1230 J/(kg*K)
specifična provodljivost 21×106 S/m
toplotna provodljivost 141 W/(m*K)
I energija jonizacije 495,8 kJ/mol
II energija jonizacije 4562 kJ/mol
III energija jonizacije 6910,3 kJ/mol
IV energija jonizacije 9543 kJ/mol
V energija jonizacije 13354 kJ/mol
VI energija jonizacije 16613 kJ/mol
VII energija jonizacije 20117 kJ/mol
VIII energija jonizacije 25496 kJ/mol
IX energija jonizacije 28932 kJ/mol
X energija jonizacije 141362 kJ/mol
Najstabilniji izotopi
izotop zast. v.p.r. n.r. e.r. MeV p.r.
22Na (veš.) 2,602 godina w.e. 2,842 22Ne
23Na 100% stabilni izotor sa 12 neutrona
24Na (veš.) 14,97 sati β-   24Mg
Tamo gde drugačije nije naznačeno,
upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi.

Objašnjenja skraćenica:

zast.=zastupljenost u prirodi,


v.p.r.=vreme polu raspada,
n.r.=način raspada,
e.r.=energija raspada,
p.r.=proizvod raspada,
z.e=zarobljavanje elektrona

Natrij ili Natrijum (Na, latinski- natrium) je element IA grupe. Jedini stabilni izotop mu je 23Na.

Zastupljen je: u gornjim slojevima Zemlje oko 2,30% u obliku jona Na+ u okeanima i u obliku minerala - NaAlSi3O8 , čilske šalitre(NaNO3)i kuhinjske soli (NaCl).

Otkrio ga je engleski hemičar Sir Humphry Davy 1807 elektrolizom masne sode-Na(OH)

Važnija jedinjenja su natrijum oksid, natrijum hidroksid koji je veoma jaka baza; kao i razne soli. Sapun je natrijumova so određenih masnih kiselina. Skoro sve natrijumove soli su rastvorne u vodi.

Katjoni natrijuma su najvažnijim unutarćelijski katjoni i neophodni su za održanje ćelijske membrane. Katjoni Na+ pripadaju V grupi katjona i boje plamen u intenzivno žutu boju.