Šablon:Mergeto Elektricitet je općenito skupina električki nabijenih čestica (elektrona, protona, iona,...). Ako naboj miruje govorimo o statičkom elektricitetu, a ako se naboj giba kažemo da teče električna struja. Postojanje elektriciteta zapaža se u prostoru posredstvom elektromagnetskog polja koje nastaje oko naboja. Ako naboj miruje postoji samo električno polje, takozvano elektrostatsko polje. Naboj u pokretu stvara i magnetsku komponentu elektromagnetskog polja. Elektricitet je otkriven zapažanjem postojanja elektrostatskog polja (privlačenje sitnih predmeta) u blizini naelektriziranog štapića od jantara.