Rezonator (od lat. resonare - odjekivati) je uređaj koji se podražajima određene frekvencije može dovesti u titranje ili općenito u neko pobuđeno stanje (rezonancija). Kako se rezonatori dovode u pobuđeno stanje samo jednim uskim područjem frekvencija, rabe se za spektralnu analizu valova, na primjer Helmholtzov rezonator (Hermann von Helmholtz) za analizu valova zvuka.[1]

Rezonator
Keramički rezonator od 16MHz
Tip komponenteelektromehanička
Princip radarezonancija
Elektronski simbol
Stojeći talas u pravougaonom šupljem rezonatoru

Rezonatori i kristalni oscilatori obezbeduju preciznu vremensku bazu za elektronska kola. Kada se koristite sa odgovarajućim oscilatornim kolom, oni generiše niz impulsa, nalik metronomu.[2]

  1. https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=52669
  2. Gordon McComb i Earl Boysen, Elektronika za neupućene (str. 116), Beograd, 2007.