Električni dipolni moment

Dipolni moment poseduju tela kod kojih se centri mase naboja (naelektrisanja ili namagnetisanja) ne poklapaju. Dakle, objekat posmatran sa rastojanja mnogo većeg od njegovih dimenzija, je neutralan (ima istu količinu suprotnih naboja) ali se centri suprotnih naboja ne pokalpaju. Takav objekat se naziva dipol. Dipolni moment se formalno predstavlja kao proizvod naboja , i rastojanja među njima :

Elektromagnetizam
Ključne stavke
Elektricitet  Magnetizam
Elektrostatika
Magnetostatika
Elektrodinamika
Električna mreža
Kovarijantna formulacija
Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi

Dipolni moment može biti električni i magnetni. Najpoznatiji makroskopski dipol je magnetna igla kompasa.

Mnogi molekuli imaju električni dipolni moment zbog različite elektronegativnosti hemijskih elemenata koji ulaze u njihov sastav. Tada se centar elektronskog naelektrisanja ne poklapa sa centrom nuklearnog naelektrisanja. Takvi molekuli se nazivaju polarnim. Najpoznatiji i najvažniji polarni molekul je voda čije su fizičkohemijske osobine najvećim delom određene njenom polarnošću, koja se odražava na sve oblike života na Zemlji.

Magnetni dipol mogu imati elementarne čestice zbog posedovanja spina, zatim atomi i molekuli zbog spina nesparenog elektrona.