Elektromagnetska sila

(Preusmjereno sa Elektromagnetna sila)

U fizici, elektromagnetska sila je sila kojom elektromagnetsko polje djeluje na električno nabijene čestice. Elektromagnetska sila drži zajedno elektrone i protone u atomima, te atome u molekulama. Elektromagnetska sila djeluje izmjenom medijatora sile fotona i virtualnih fotona. Izmjena medijatora sile između čestica stvara perceptivnu silu pri čemu umjesto da ih približuje ili udaljava, izmjena sile mijenja narav čestica.

HistorijaUredi

Elektricitet i magnetizam su smatrani dvijema različtim silama. To se razmišljanje promijenilo nakon što je James Clerk Maxwell 1873. objavio Treatise on Electricity and Magnetism u kojem je pokazao da je međudjelovanje pozitivnog i negativnog naboja jedna sila. Iz tih međudjelovanja proizlaze četiri glavna efekta koja su bila jasno pokazana eksperimentom:

  1. Električni naboji se međusobno privlače ili odbijaju silom obrnuto proporcionalnom kvadratu udaljenosti među njima: naboji suprotnog predznaka se privlače a naboji istog predznaka se odbijaju.
  2. Magnetski polovi (or states of polarization at individual points) se privlače ili odbijaju na sličan način i uvijek se nalaze u paru: svaki sjeverni pol je vezan južnim polom.
  3. Električna struja u žici stvara kružno magnetsko polje oko žice. Smjer polja ovisi o smjeru el. struje.
  4. Struja je inducirana u petlji žice kad se žica pomiče prema ili od magnetskog polja, ili se magnet pomiče prema ili od žice. Smjer struje ovisi o smjeru pomicanja.

PregledUredi

Elektromagnetska sila je jedna od četiri osnovne sile. Ostale fundamentalne sile su: jaka nuklearna sila (koja drži zajedno kvarkove, zajedno sa ostatkom jake sile,rezidualnom jakom nuklearnom silom koja na okupu drži nukleon)e i tako tvori jezgru. Slaba nuklearna sila (koja uzrokuje neke oblike radioaktivnog raspada), i sila gravitacije. Sve su ostale sile potječu od ove četiri fundamentalne.

Elektromagnetska sila je odgovorna za praktički sve događaje koji se zbivaju u svakodnevnom životu uz jednu iznimku, gravitaciju. Ugrubo govoreći, sve sile uključene u interakcije između atoma možemo pratiti doelektromagnetske sile koja djeluje na protone i elektrone unutar atoma. To uključuje sile koje smo iskusili "gurajući" ili "vukući" uobičajene materijalne stvari, koje dolaze od unutarmolekularnih sila između pojedinačnih molekula u našim tijelima i onih u objektima. Tu također spadaju kemijski fenomeni, koji nastaju u interakcijama između elektronskih orbitala.

PovezanoUredi

Vanske vezeUredi