AC je oznaka za naizmeničnu struju
Ra - Ac - Th
La
Ac
 

Opšti podaci
Ime, simbol,atomski broj Aktinijum, Ac, 89
Pripadnost skupu aktinoida
grupa, perioda  , 7
gustina, tvrdoća 10070 kg/m3, bd
Boja srebrnobela
Osobine atoma
atomska masa 227 u
atomski radijus 195 pm
kovalentni radijus bez podataka
van der Valsov radijus bez podataka
elektronska konfiguracija [Rn]6d17s2
e- na energetskim nivoima 2, 8, 18, 32, 18, 9, 2
oksidacioni broj 3
Osobine oksida bazni
kristalna struktura regularna zidno
centrirana
fizičke osobine
agregatno stanje čvrsto
temperatura topljenja 1323 K (1050 °C)
temperatura ključanja 3473 K (3200 °C)
molska zapremina 22,55×10-3 m3/mol
toplota isparavanja 304,6 kJ/mol
toplota topljenja 62 kJ/mol
pritisak zasićene pare bez podataka
brzina zvuka bez podataka
Ostale osobine
Elektronegativnost 1,1 (Pauling)
1,00 (Alred)
Cspecifična toplota bez podataka
specifična provodljivost bez podataka
toplotna provodljivost 12 W/(m*K)
I energija jonizacije 499 kJ/mol
II energija jonizacije 1170 kJ/mol
III energija jonizacije 1900 kJ/mol
IV energija jonizacije 4700 kJ/mol
Najstabilniji izotopi
izotop zast. v.p.r. n.r. e.r. MeV p.r.
225Ac (veš.) 10 dana α 5,935 221Fr
226Ac (veš.) 29,37 sati z.e. 0,640 226Ra
α 5,536 222Fr
β- 1,117 226Th
227Ac tragovi 21,773 godina α 5,042 223Fr
β- 0,045 227Th
228Ac (veš.) 6,13 sati β- 2,142 228Th
Tamo gde drugačije nije naznačeno,
upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi.

Objašnjenja skraćenica:

zast.=zastupljenost u prirodi,
v.p.r.=vreme polu raspada,
n.r.=način raspada,
e.r.=energija raspada,
p.r.=proizvod raspada,
z.e=zarobljavanje elektrona

Aktinijum ('Ac, ,latinski - actinium) - je nepostajan aktinoid. Ime je dobio po grčkoj reči aktinos koja označava radius. Francuski hemičar André L. Debierne je otkrio aktinijum 1899 na osnovu otkrivanja jonizujućeg zračenja. U isto vreme, kad i Debijern, taj element je otkrio i nemački hemičar Friedrich O. Giesel, koji je predlagao nepriznat naziv emanium (latinski emanare znači širiti se, razlivati se). Od imena elementa aktinijum izvodi se i naziv cele grupe aktinoidi, koja obuhvata radoaktivne elemente čije se atomske mase nalaze između 89 do 102, od kojih je prvi aktinijum.