Ac - Th - Pa
Ce
Th
 

Opšti podaci
Ime, simbol,atomski broj Torijum, Th, 90
Pripadnost skupu aktinoida
grupa, perioda  , 7
gustina, tvrdoća 11724 kg/m3, 3,0
Boja srebrnobela
Osobine atoma
atomska masa 232,0381 u
atomski radijus 180 pm
kovalentni radijus bez podataka
van der Valsov radijus bez podataka
elektronska konfiguracija [Rn]6d27s2
e- na energetskim nivoima 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2
oksidacioni broj 4
Osobine oksida slabo bazni
kristalna struktura regularna zidno
centrirana
fizičke osobine
agregatno stanje čvrsto
temperatura topljenja 2028 K (1755 °C)
temperatura ključanja 5061 K (4788 °C)
molska zapremina 19,80×10-3 m3/mol
toplota isparavanja 514,4 kJ/mol
toplota topljenja 16,1 kJ/mol
pritisak zasićene pare bez podataka
brzina zvuka 2490 m/s (293,15K)
Ostale osobine
Elektronegativnost 1,3 (Pauling)
1,11 (Alred)
Cspecifična toplota 120 J/(kg*K)
specifična provodljivost 6,53×106 S/m
toplotna provodljivost 54 W/(m*K)
I energija jonizacije 587 kJ/mol
II energija jonizacije 1110 kJ/mol
III energija jonizacije 1930 kJ/mol
IV energija jonizacije 2780 kJ/mol
Najstabilniji izotopi
izotop zast. v.p.r. n.r. e.r. MeV p.r.
228Th (veš.) 1,9116 godina α 5,520 224Ra
229Th (veš.) 7340 godina α 5,168 225Ra
230Th 0.02% 75380 godina α 4,770 226Ra
232Th 99.98% 1,405×1010 godina α 4,083 228Ra
234Th (veš.) 24,1 dana β- 0,270 234Pa
Tamo gde drugačije nije naznačeno,
upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi.
Objašnjenja skraćenica:

zast.=zastupljenost u prirodi,
v.p.r.=vreme polu raspada,
n.r.=način raspada,
e.r.=energija raspada,
p.r.=proizvod raspada,
z.e=zarobljavanje elektrona

Torijum (Th, latinski - thorium) - je aktinoid. Ime je dobio po jednom od nordijski bogova - Toru (Thor).

Zastupljenost: torijum je zastupljen u Zemljinoj kori u količini od 12 ppm. Najvažniji minerali su mu :

  • monacit (Ca,La,Nd,Th)PO4

Torijum je otkriven 1828. godine od strane švedskog hemičara Jönsa Jacoba Berzeliusa.