francijum - radijum
Cs
Fr
 

Opšti podaci
Ime, simbol, atomski broj Francijum, Fr, 87
Pripadnost skupu alkalnih metala
grupa, perioda IA, 7
gustina, tvrdoća 1870 kg/m3, bez podataka
Boja metalna
Osobine atoma
atomska masa 223.0197307 u
atomski radijus bez podataka
kovalentni radijus bez podataka
van der Valsov radijus bez podataka
elektronska konfiguracija [Rn]7s1
e- na energetskim nivoima 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1
oksidacioni brojevi 1 (jako bazni)
kristalna struktura prostorno centrirana
fizičke osobine
agregatno stanje tvrd
temperatura topljenja 300.2 K
temperatura ključanja 950 K
molska zapremina bez podataka
toplota isparavanja bez podataka
toplota topljenja bez podataka
pritisak zasićene pare bez podataka
brzina zvuka bez podataka
Ostale osobine
Elektronegativnost 0.7 (Pauling)
specifična toplota bez podataka
električna provodljivost 3 × 106/m S/m
toplotna provodljivost 15 W/(m*K)
1st energija jonizacije 380 kJ/mol
Najstabilniji izotopi
izotop zast. v.p.r n.r. e.r MeV p.r
222Fr (veš.) 14.2 minuta ß- 2.033 222Ra
223Fr 100% 22.00 m ß-
α
1.149
5.430
221Ra
219At
Tamo gde drugačije nije naznačeno,

upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi.

Francijum (fr, latinski - francium) - alkalni metal IA grupe. Ime je dobijo po Francuskoj. Francijum je najreaktivniji radioaktivan element. Otkriven je 1939. godine u Francuskoj od strane Marguerite Perey. Francijum rastvara vodu, reaguje uglavnom sa kiselinama. Pripada grupi alkalnih metala.