Ce - Pr - Nd
 
Pr
Pa  
 
 

Opšti podaci
Ime, simbol,atomski broj Prazeodijum, Pr, 59
Pripadnost skupu lantanoida
>grupa, perioda  , 6
gustina, tvrdoća 6640 kg/m3, 2,5
Boja srebrnožuta
Osobine atoma
atomska masa 140,90765 u
atomski radijus 185 (247) pm
kovalentni radijus 165 pm
van der Valsov radijus bez podataka
elektronska konfiguracija [Xe]4f36s2
e- na energetskim nivoima 2, 8, 18, 21, 8, 2
oksidacioni broj 3
Osobine oksida srednje bazni
kristalna struktura heksagonalna
fizičke osobine
agregatno stanje čvrsto
temperatura topljenja 1204 K (931 °C)
temperatura ključanja 3793 K (3520 °C)
molska zapremina 20,8×10-3 m3/mol
toplota isparavanja 296,8 kJ/mol
toplota topljenja 6,89 kJ/mol
pritisak zasićene pare 1,333224×10-6 Pa
(1070 K)
brzina zvuka 2280 m/s (293,15K)
Ostale osobine
Elektronegativnost 1,13 (Pauling)
1,07 (Alred)
specifična toplota 193 J/(kg*K)
specifična provodljivost 1,48×106 S/m
toplotna provodljivost 12,5 W/(m*K)
I energija jonizacije 527 kJ/mol
II energija jonizacije 1020 kJ/mol
III energija jonizacije 2086 kJ/mol
IV energija jonizacije 3761 kJ/mol
Najstabilniji izotopi
izotop zast. v.p.r. n.r. e.r. MeV p.r.
141Pr 100% stabilni izotor sa 82 neutrona
142Pr (veš.) 19,12 sati z.e. 0,745 142Ce
β- 2,162 142Nd
143Pr (veš.) 13,57 dana β- 0,934 143Nd
145Pr (veš.) 5,98 sati β-   145Nd
Tamo gde drugačije nije naznačeno,
upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi.

Objašnjenja skraćenica:

zast.=zastupljenost u prirodi,
v.p.r.=vreme polu raspada,
n.r.=način raspada,
e.r.=energija raspada,
p.r.=proizvod raspada,
z.e=zarobljavanje elektrona

Prazeodijum (Pr, latinski - praseodymium) - je lantanoid. Ime je dobio od grčkih reči πρασιoς (prasios) i διδυμoς (didymos) koje zajedno imaju značenje "zeleni blizanac".

Zastupljenost: Prazeodijum je zastupljen u zemljinoj kori u količini od 9,5 ppm (eng. parts per million).

Najvažniji minerali prazeodijuma su:

  • monacit (Ce,La,Th,Nd,Y,Pr)PO4 i
  • (Ce,La,Nd,Y,Pr)CO3F