Si - P - S
 
N
P
As  
 
 

Opšti podaci
Ime, simbol, atomski broj* Fosfor, P, 15
Pripadnost skupu nemetala
grupa, perioda VA, 3,
gustina, 1823 kg/m3
Boja bela fosforoscentna
Osobine atoma
atomska masa 30,973761 u
atomski radijus 100 (98)pm
kovalentni radijus 106 pm
van der Valsov radijus 180 pm
elektronska konfiguracija [Ne]3s23p3
e- na energetskim nivoima 2, 8, 5
oksidacioni brojevi ±3, 5, 4
Osobine oksida srednje kiseli
kristalna struktura jednostrana
fizičke osobine
agregatno stanje čvrsto
temperatura topljenja 317,3 K
(44,15 °C)
temperatura ključanja 550 K
(277 °C)
molska zapremina 17,02×10-3 m3/mol
toplota isparavanja 12,129 kJ/mol
toplota topljenja 0,657 kJ/mol
pritisak zasićene pare 20,8 Pa (294 K)
brzina zvuka bez podataka
Ostale osobine
Elektronegativnost 2,19 (Pauling)
2,06 (Alred)
specifična toplota 769 J/(kg*K)
specifična provodljivost 1,0×10-9 S/m
toplotna provodljivost 0,235 W/(m*K)
I energija jonizacije 1011,8 kJ/mol
II energija jonizacije 1907 kJ/mol
III energija jonizacije 2914,1 kJ/mol
IV energija jonizacije 4963,6 kJ/mol
V energija jonizacije 6273,9 kJ/mol
Najstabilniji izotopi
izotop zast. v.p.r. n.r. e.r. MeV p.r.
30P (veš.) 2,5 minuta β+   32Si
31P 100% stabilni izotor sa 16 neutrona
32P (veš.) 14,28 dana β- 0,224 32S
33P (veš.) 25,3 dana β-   33S
Tamo gde drugačije nije naznačeno,
upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi.

Objašnjenja skraćenica:

zast.=zastupljenost u prirodi,
v.p.r.=vreme polu raspada,
n.r.=način raspada,
e.r.=energija raspada,
p.r.=proizvod raspada,

Fosfor (P, latinski - phosphorus) je nemetal VA grupe. Jedini stabilni izotop je29P. Fosfor je elemenat koji je neophodan za ljudski život Ulazi u sastav nukleinskih kiselina kao i mnogih energetskih jedinjenja unutar ćelije Važni minerali fosfora su apatit i fosforit.

Fosfor gradi niz kiselina od kojih je najvažnija fosforna kiselina H3PO4.

Jedinjenja fosfora su neophodna za život kako životinja tako i biljaka, koriste se za proizvodnju veštačkih đubriva.

Jedinjenja fosfora uredi

  • fosforhidrid PH3
  • fosforasta kiselina H3PO3
  • soli fosfornih kiselina