Zavičajac uredi

Moja tema je Bosanski Petrovac i okolina između Bihaća i Bosanskog Grahova.

Moji članci uredi

Deuri, Sardeati, Dicioni, Butmirska kultura, Glasinačka kultura, Petrovačko polje,

Bara, Bjelaj, Bjelajski Vaganac, Bosanski Petrovac, Bravski Vaganac, Brestovac, Bukovača, Bunara, Busije, Cimeše, Dobro Selo, Janjila, Jasenovac, Kapljuh, Klenovac, Kolunić, Krnja Jela, Krnjeuša, Lastve, Medeno Polje, Oraško Brdo, Oštrelj, Podsrnetica, Prkosi, Rašinovac, Revenik, Risovac, Skakavac, Smoljana, Suvaja, Vedro Polje, Vođenica, Vranovina i Vrtoče.

Ataševac, Bastasi, Brda, Bunčevac, Drvar, Drvar (selo), Gruborski Naslon, Kamenica, Ljeskovica, Mokronoge, Motike, Mrđe, Podić, Podovi, Poljice, Prekaja, Šajinovac, Šipovljani, Trninić Brijeg, Vidovo Selo, Vrtoče, Zaglavica, Župa i Župica.

Boboljusci, Bosanski Osredci, Gornji Tiškovac, Mali Cvjetnić, Malo Očijevo, Martin Brod, Očigrije, Palučci, Trubar, Veliki Cvjetnić i Veliko Očijevo

Bastasi, Crni Lug, Donje Peulje, Donji Kazanci, Donji Tiškovac, Gornje Peulje, Gornji Kazanci, Grkovci, Kesići, Malo Tičevo, Obljaj, Peći, Preodac, Pržine, Resanovci, Uništa, Veliko Tičevo, Vidovići

Crni Vrh, Glavica, Halapić, Isakovci, Kamen, Podgradina, Rore, Rajićke, Staro selo, Vrba,

Bosanski Petrovac u NOB, Partizanska željeznica, Prvi kongres ljekara partizana, Prva omladinska poljoprivredna radna akcija

Nagrade uredi

 
Rad i trud
Dao/la:
Orijentolog
 

Mačja nagrada

Dodelio:
Aca