Fizikalne konstante

Fizikalna konstanta je fizikalna veličina čija se vrijednost u proračunima uzima kao stalna, a može biti utvrđena definicijom, mjerenjem ili dogovorom.

Naziv konstante Znak Vrijednost konstante
brzina svjetlosti u vakuumu c0 ili c 2,99792458·108 m·s−1
dielektričnost vakuuma ε0 8,854·10−12 C2·N−1·m−2
permeabilnost vakuuma μ0 4π·10−7 T·m·A−1
impedancija vakuuma Z0 376,73 Ω
Coulombova konstanta κ 9·109 N·m2·C−2
Opća (Newtonova) gravitacijska konstanta G 6,67·10−11 N·m2·kg−2
Planckova konstanta h 6,626·10−34 J·s
Planckova duljina lP 1,616·10−35 m
Planckova masa mP 2,176·10−8 kg
Planckova temperatura TP 1,417·1032 K
Planckovo vrijeme tP 5,391·10−44 kg
masa protona mp 1,6726·10−27 kg

938,27 MeV·c−2

masa neutrona mn 1,675·10−27 kg

939,57 MeV·c−2

masa elektrona me 9,109·10−31 kg

0,511 MeV·c−2

Comptonova duljina λC 2,43·10−12 m
masa alfa-čestice mα 6,64·10−27 kg
Bohrov polumjer a0 5,29·10−11 m
Rydbergova konstanta R 1,1·107 m−1
elementarni naboj Qe ili e 1,6·10−19 C
unificirana jedinica atomske mase u 1,66·10−27 kg
Avogadrova konstanta NA 6,022·1023 mol−1
molarni volumen plina Vm 2,24·10−2 m3·mol−1
Boltzmannova konstanta k 1,38 ·10−23 J·K−1
Faradayeva konstanta F 9,649·104 C·mol−1
plinska konstanta R 8,314 J·K−1·mol−1
Stefan-Boltzmanova konstanta σ 5,67·10−8 W·m−2·mol−4
Wienova konstanta C 2,9·10−3 m·K
standardni atmosferski tlak p0 101325 Pa
standardna temperatura T0 273,15 K
apsolutna nula θ0 -273,15 °C
brzina zvuka u zraku pri 20 °C v 340 m·s−1
ubrzanje Zemljine sile teže gn 9,80665 m·s−2
polumjer Zemlje rZ 6,37·106 m
masa Zemlje mZ 5,97·1024 kg