Permeabilnost vakuuma

Permeabilnost vakuuma, magnetska permeabilnost vakuuma ili magnetska konstanta (oznaka μ0) je prirodna ili fizikalna konstanta magnetske permeabilnosti za vakuum, koja iznosi:

Istoimeni električni naboji se djelovanjem elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače.
[1][2]

u SI sustavu, osnosno tesla · metar po amperu (T · m/A). Permeabilnost vakuuma je jednaka recipročnoj vrijednosti umnoška dielektrične permitivnosti vakuuma ε0 i kvadrata brzine svjetlosti c u vakuumu: [3]

Coulombov zakon

uredi
Glavni članak: Coulombov zakon

Coulombov zakon je jedan od osnovnih zakona elektrostatike koji je 1785. utvrdio Charles-Augustin de Coulomb: "električna sila F između dvaju električki nabijenih točkastih tijela (odbojna ili privlačna, ovisno o tome jesu li tijela jednakih ili suprotnih električnih naboja) razmjerna je količinama električnoga naboja q a obrnuto razmjerna kvadratu udaljenosti r između tijela" (napomena: vrijedi samo u vakuumu):

 

gdje je: ε0 - dielektrična konstanta vakuuma. Sila je najjača u vakuumu, a slabija u svim drugim sredstvima: [4]

 

gdje je: εr - relativna dielektrična permitivnost nekog sredstva ili tvari, ε - dielektrična permitivnost (ili samo permitivnosti) tvari.

Izvori

uredi
  1. „Magnetic constant”. 2006 CODATA recommended values. NIST. Pristupljeno 2007-08-08. 
  2. „CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2006”. Committee on Data for Science and Technology (CODATA): See Table 1. NIST. 
  3. magnetska permeabilnost vakuuma, [1] "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2015.
  4. Coulombov zakon, [2] "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2015.