Otvori glavni meni

Silikati su soli silikatne kiseline. Oni su najbrojnija grupa minerala.

Najveći broj stena izgrađen je od silikata. U svim silikatima se javljaju stabilne grupe silicijum oksida (SiO4) koje grade mali joni silicijuma i veliki joni kiseonika.
Druga karakteristična osobina silikata je mogućnost zamene u kristalnoj rešetki jona silicijuma jonom aluminijuma. Takvi silikati nose naziv aluminosilikati
Osnovni sastojci silikata su: kiseonik, silicijum, aluminijum, gvožđe, kalcijum, magnezijum, natrijum i kalijum. U silikatima se mogu javiti i litijum, berilijum, barijum i mangan. Često se u silikatima javlja i voda, nekada i vodonik.
U sastav nekih silikata ulazi veliki broj elemenata tako da je njihov sastav često veoma složen.

Sadržaj/Садржај

Vrste silikataUredi / Уреди

Minerali silikatiUredi / Уреди

Silikati su podeljeni prema načinu na koji su (SiO4) tetraedri povezani na:


NezosilikatiUredi / Уреди

Nezosilikati imaju svoje SiO42- tetraedre izolirane kao otoke u moru kationa.


Silikati s dodatnim anionom (= nezosubsilikati):

SorosilikatiUredi / Уреди

Sorosilikati imaju izolirane dvostruke silikatne tetraedre u kojima je omjer silicija i kisika 2:7, tj. Si2O7.

CiklosilikatiUredi / Уреди

Ciklosilikati imaju prstenastu strukturu vezivanja tetraedara, u kojima je omjer silicija i kisika 1:3 (SixO3x). Prstene može činiti 3, 4 ili 6 (SiO4)-tetraedara.

InosilikatiUredi / Уреди

Inosilikate čine jednostruki ili dvostruki lanci silikatnih tetraedara u kojima je odnos silicija i kisika 1:3 kod jednostrukih, odnosno 4:11 kod dvostrukih lanaca.

Inosilikati s jednostrukim lancima tetraedaraUredi / Уреди

Inosilikati s dvostrukim lancima tetraedaraUredi / Уреди

Mg, Fe, Mn, Li amfiboli:

Ca amfiboli:

Na amfiboli:

Monoklinski amfiboli:

FilosilikatiUredi / Уреди

Kod filosilikata silikatni tetraedarski anioni tvore niz paralelnih slojeva, a u tetraedrima je omjer silicija i kisika 2:5.

TektosilikatiUredi / Уреди

Tektosilikati imaju trodimenzionalne okvire silikatnih tetraedarskih aniona u kojima je omjer silicija i kisika 1:2. Ovo je najveća grupa silikata, a njeni minerali čine gotovo 75% kore Zemlje.

Vidi još:Uredi / Уреди

Vidi jošUredi / Уреди