Feldspat je naziv za grupu vrlo važnih petrogenih minerala, koji izgrađuju više od 60% Zemljine kore. Feldspati se mogu javiti i u intruzivnim i u efuzivnim magmatskim stenama, što znači da mogu kristalisati i dok se magma nalazi u Zemljinoj kori, kao i kada se izlije na površinu. Takođe se mogu javiti i u određenoj grupi metamorfnih stena, kao i u mnogim sedimentnim stenama.

Feldspati u granitu

Podela

uredi

Grupa feldspata deli se na dve podgrupe: alkalne feldspate i plagioklase.

Podgrupi alkalnih feldspata pripadaju sledeći minerali:

Minerali ove podgrupe se razlikuju po uređenosti kristalne rešetke, što je posledica načina kristalizacije i temperature na kojima se ona vrši. Sanidin je stabilan na visokim temperaturama, a mikroklin na nižim. To znači da se sanidin javlja u intruzivnim magmatskim stenama, u dubini, gde je magma toplija, i gde ima više vremena za kristalizaciju. Zbog toga je njegova kristalna rešetka uređena. Mikroklin, za razliku od toga, kristališe na nižim temperaturama, kada se magma izlije na površinu, tj. ulazi u sastav efuzivnih magmatskih stena. Zbog toga je njegova kristalna rešetka samo delimično uređena. Takođe, temperatura na kojoj ortoklas započinje kristalizaciju je viša nego kod mikroklina, a niža nego kod sanidina. Zbog toga se ortoklas javlja, obično, u obliku krupnih fenokristala (ima dosta vremena za kristalizaciju) u porfiroidnoj strukturi.

Podgrupa plagioklasa predstavlja izomorfnu seriju od albita, koji je čisti natrijski alumosilikat, do anortita, koji je čisti kalcijski alumosilikat. Ostali članovi ove izomorfne serije imaju određeni procenat albita i anortita. Članovi grupe plagioklasa su:

  • albit - NaAlSi3O8 (0-10% anortitske komponente)
  • oligokas (10-30% anortitske komponente)
  • andezin (30-50% anortitske komponente)
  • labrador (50-70% anortitske komponente)
  • bitovnit (70-90% anortitske komponente)
  • anortit - CaAl2Si2O8 (90-100% anortitske komponente)

Plagioklasi su veoma važna grupa petrogenih minerala, koji ulaze u sastav gotovo svih magmatskih stena (izuzev najbazičnijih). Pri tom albit ulazi u sastav kiselih magmatskih stena, oligoklas i andezin u sastav intermedijarnih, a labrador, bitovnit i anortit u sastav bazičnih magmatskih stena (u izuzetno retkim slučajevima anortit se može naći u sastavu neke ultrabazične stene).

Vidi još

uredi

Literatura

uredi
  • Danilo Babič (2003), Mineralogija, Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd