Silikati

(Preusmjereno sa stranice Silikat)

Silikati su soli silikatne kiseline. Oni su najbrojnija grupa minerala.

Najveći broj stena izgrađen je od silikata. U svim silikatima se javljaju stabilne grupe silicijum oksida (SiO4) koje grade mali joni silicijuma i veliki joni kiseonika.
Druga karakteristična osobina silikata je mogućnost zamene u kristalnoj rešetki jona silicijuma jonom aluminijuma. Takvi silikati nose naziv aluminosilikati
Osnovni sastojci silikata su: kiseonik, silicijum, aluminijum, gvožđe, kalcijum, magnezijum, natrijum i kalijum. U silikatima se mogu javiti i litijum, berilijum, barijum i mangan. Često se u silikatima javlja i voda, nekada i vodonik.
U sastav nekih silikata ulazi veliki broj elemenata tako da je njihov sastav često veoma složen.

Vrste silikataUredi


Minerali silikatiUredi

Silikati su podeljeni prema načinu na koji su (SiO4) tetraedri povezani na:


NezosilikatiUredi

Nezosilikati imaju svoje SiO42- tetraedre izolirane kao otoke u moru kationa.


Silikati s dodatnim anionom (= nezosubsilikati):

SorosilikatiUredi

Sorosilikati imaju izolirane dvostruke silikatne tetraedre u kojima je omjer silicija i kisika 2:7, tj. Si2O7.

CiklosilikatiUredi

Ciklosilikati imaju prstenastu strukturu vezivanja tetraedara, u kojima je omjer silicija i kisika 1:3 (SixO3x). Prstene može činiti 3, 4 ili 6 (SiO4)-tetraedara.

InosilikatiUredi

Inosilikate čine jednostruki ili dvostruki lanci silikatnih tetraedara u kojima je odnos silicija i kisika 1:3 kod jednostrukih, odnosno 4:11 kod dvostrukih lanaca.

Inosilikati s jednostrukim lancima tetraedaraUredi

Inosilikati s dvostrukim lancima tetraedaraUredi

Mg, Fe, Mn, Li amfiboli:

Ca amfiboli:

Na amfiboli:

Monoklinski amfiboli:

FilosilikatiUredi

Kod filosilikata silikatni tetraedarski anioni tvore niz paralelnih slojeva, a u tetraedrima je omjer silicija i kisika 2:5.

TektosilikatiUredi

Tektosilikati imaju trodimenzionalne okvire silikatnih tetraedarskih aniona u kojima je omjer silicija i kisika 1:2. Ovo je najveća grupa silikata, a njeni minerali čine gotovo 75% kore Zemlje.

Vidi još:Uredi

Vidi jošUredi