5. bosanski korpus NOVJ

(Preusmjereno sa stranice Peti bosanski korpus NOVJ)

Peti bosanski (krajiški) udarni korpus NOVJ formiran je 11. maja 1943. godine, naredbom Vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita kao Drugi bosanski narodnooslobodilački korpus. Nastao je podelom tadašnjeg Prvog bosanskog narodnooslobodilačkog korpusa na Prvi i Drugi bosanski korpus. U sastav ovog korpusa ušle su Četvrta, Deseta i Jedanaesta krajiška divizija. Prvi komandant korpusa bio je Slavko Rodić, a politički komesar Velimir Stojnić, narodni heroji.

5. bosanski korpus

{{{opis_slike}}}

Segment Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Jačina :
Formacija u maju 1943:

1. oktobra 1944:

Komandanti
Komandant Slavko Rodić
Angažman
Bitke Prva banjalučka operacija
Napad na Sanski Most 1943
Drvarska operacija
Oslobođenje Prijedora
Druga banjalučka operacija
Travnička operacija 1944
Operacija Lavina
Sarajevska operacija

U Peti bosanski udarni korpus preimenovan je 5. oktobra 1943. godine, a početkom novembra iste godine imao je 9.804 boraca. U vreme prvog zasedanja ZAVNOH-a i drugog zasedanja AVNOJ-a, krajem novembra 1943. godine, Peti udarni korpus je obezbeđivao slobodnu teritoriju, na kojoj su održana ova zasedanja.

Unutar korpusa je marta 1944. godine formirana 39. krajiška divzija, a u maju iste godine imao je 18.370 boraca. Jula 1944. godine unutar korpusa je formirana i 53. srednjobosanska divizija.

Nakon višesedmičnih žestokih borbi za Travnik, tokom operacije Lavina, 5. korpus NOVJ je dobio svojevrsno priznanje od snaga Vermahta. U završnom izveštaju nemačke 104. lovačke divizije, koja je vodila operaciju, stoji: »V korpus sa 4. divizijom pokazao se kao jedinica koja se u mnogome bliži regularnim ruskim trupama«.[3]

Korpus je rasformiran 22. aprila 1945. godine kada je glavnina njegovih snaga ušla u sastav Druge armije JA, a 53. divzija u sastav Trećeg bosanskog korpusa.

Reference uredi

Literatura uredi

  Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.