104. lovačka divizija (Nemačka)

Ova divizija formirana je u aprilu 1941. od regruta 15. regrutnog talasa kao 704. posadna divizija. S obzirom na njenu namenu, divizija je imala nekompletnu formaciju bez izviđačkog bataljona, sa redukovanim artiljerijskim i specijalističkim sastavima. Njeno transportovanje na teritoriju Srbije otpočelo je 15. maja 1941. Štab divizije bio je smešten u Nišu, a štabovi pukova u Kraljevu i Kosovskoj Mitrovici. Brojno stanje divizije 21. decembra 1941. je iznosilo: 170 oficira, 39 službenika, 981 podoficira i 6403 vojnika.

704. divizija

{{{opis_slike}}}

Segment Vermahta
Jačina 7.600 vojnika i oficira
Komandanti
Komandant general-major Hajnrih Borovski

Angažman
Bitke Ustanak u Srbiji 1941.
Bitka na Sutjesci
Proboj Armijske grupe "E" iz Grčke
Mostobran Kraljevo
Operacija Lavina
Karlovačka operacija

Zbog borbenih potreba divizija je tokom preformirana i formacijski popunjena ljudstvom i borbenom tehnikom do standardne formacije pešadijske divizije. Počev od 1. maja 1943. divizija zvanično menja naziv u 104. lovačku diviziju (nem. 104. Jäger-Division). Tada je imala oko 13.200 vojnika u sledećoj formaciji:

724. pešadijski puk
734. pešadijski puk
654 artiljerijski puk
104. izviđački bataljon (nem. 104. Aufklärung Abteilung)
104. bataljon oklopnih lovaca (nem. 104. Panzerjäger Battalion)
104. inžinjerijski bataljon
104. bataljon veze

Komandant divizije bio je general Hartvig fon Ludviger (nem. Hartwig von Ludwiger). Nakon preformiranja 104. lovačka divizija delovi divizije učestvovali su u operaciji "Švarc". Krajem juna 1943. divizija je prebačena na teritoriju Grčke, gde je ušla u sastav Armijske grupe "E".

U sastavu Armijske grupe "E" učestvovala je od septembra do decembra 1944. u probijanju njene glavnine od Makedonije preko Kosova i Metohije, jugozapadne Srbije i istočne Bosne do Sarajeva.

104. lovačka divizija učestvovala je u borbama za Travnik januara 1945. i vodila teške borbe u Podravini tokom marta, te u porečju Une i kod Karlovca aprila i maja 1945. godine. Zarobljena je od strane jedinica Jugoslovenske armije u Sloveniji maja 1945.

Komandant divizije general Ludviger osuđen je za ratne zločine i obešen u Beogradu 5. maja 1947.