Peroksidi su općenito, ali ne uvijek, spojevi tipa MO2 gdje je M atom metala. Poznati su peroksidi svih alkalnih i zemnoalkalnih metala (tj. elemenata I. A i II. A grupe). Peroksidi nekih metala oblika MO2 su dioksidi (npr. PbO2, MnO2...).

Važniji peroksidi:

  • Barijev peroksid (BaO2) dobiva se zagrijavanjem elementarnog barijuma s kisikom pri pritisku od 0,3 MPa. Upotrebljava se za dobivanje razrijeđenih otopina vodikovog peroksida i kao nosilac oksigena za paljenje zapaljivih masa.
  • Superoksidi su spojevi kisika s težim elementima I. A skupine (K, Na, Rb, Sr i Cs) tipa MO2. Svi tvore kristalne spojeve koje sadrže kation M+ i anion O2. Superoksidi su obojeni, paramagnetični i nestabilni spojevi koji se zagrijavanjem raspadaju na metalni oksid i kisik.