Hiparhija (rođena oko 340. god. st. e.), poznata i kao Hiparhija Kiničarka, bila je antička grčka filozofkinja.

O Hiparhiji se ne zna mnogo, prvo zato što je pripadala nepopularnoj kiničkoj školi, a drugo zato što je bila žena te kao takva nije trebalo da bude uključena u bavljenje filozofijom, dakle u nešto što se po grčkim društvenim konvencijama smatralo preokupacijom muškaraca. Ova dva faktora su verovatno doprinela tome da Hiparhijini spisi nisu sačuvani. Stoga jedino znanje koje danas imamo o njom potiče iz sačuvanih dela drugih antičkih filozofa i doksografa.

Hiparhija je bila udata za Kratesa iz Tebe, koji je takođe bio kinički filozof, te su se njjih dvoje u potpunosti predali kiničkom načinu života. To znači da su odabrali život oslobođen materijalne imovine i stega društvenih konvencija. Prema Aureliju Avgustinu, njihovo odbacivanje svih konvencija išlo je tako daleko da su navodno imali običaj voditi ljubav i po javnim tremovima.

Eksterni linkovi

uredi


Presokratska filozofija > Sokratska filozofija > Helenističko-rimska filozofija

Sokrat

Kinička škola : Antisten - Diogen iz Sinope - Monim - Onesikrit - Krates iz Tebe - Hiparhija - Metrokle - Menip - Bion - Kerkid

Kirenska škola : Aristip iz Kirene - Ptolemej iz Etiopije - Antipatar iz Kirene - Toodor Ateista - Hegesija

Megarska škola : Euklid iz Megare - Diodor Kron - Ihtija - Pasikle - Trazimah - Klinomak - Eubulid - Stilpon - Apolonije Kron - Eufant - Brison - Aleksin

Elidska škola : Fedon iz Elide - Menedem iz Eretrije

Platon