4. krajiška udarna brigada

(Preusmjereno sa stranice Četvrta krajiška udarna brigada)

Četvrta krajiška brigada formirana je od bataljona „Gavrilo Princip“, „Starac Vujadin" i „Budućnost“, i Omladinske čete Petog krajiškog NOP odreda 9. septembra 1942. u Tičevu kod Bosanskog Grahova.

Četvrta krajiška brigada
Segment NOVJ
Lokacija osnivanja Tičevo kod Bosanskog Grahova
Jačina 1.097 vojnika i oficira 14. oktobra 1942.
Formacija 3 bataljona pri osnivanju

4 bataljona od 30. septembra 1942.

Komandanti
Komandant Od 9. septembra 1942. Milutin Morača
Od septembra 1943. Rade Zorić
Angažman
Bitke Sanski Most decembra 1942.
Vajs I
Vajs II
Bugojno avgusta 1943.
Kugelblic
Šnešturm
Prodor NOVJ u Srbiju proleća 1944.
Draufgenger
Kopaonik 1944.
Beogradska operacija
Sremski front
Odlikovanja Orden zasluga za narod sa zlatnom zvezdom
Orden partizanske zvezde sa zlatnim vencem
Orden bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem

Za komandanta Brigade postavljen je Milutin Morača, za političkog komesara Nikola Kotle, za zamenika komandanta Cvetko Cvijo Oraščić (poginuo 1943. u istočnoj Bosni), za zamenika političkog komesara Milan Trninić, za obaveštajnog oficira brigade Niko Đurić, a za intendanta brigade Ilija Miljević. Početkom oktobra za načelnika štaba postavljen je Vaso Jovanović, koji je, krajem istog meseca, povučen u Prvu proletersku brigadu, a na njegovo mesto postavljen je Mesud Hotić.

Brigada je bila pod komandom Operativnog štaba za Bosansku Krajinu od 9. septembra do 9. novembra 1942. Pri formiranju Pete krajiške divizije 9. novembra 1942. brigada je ušla u njen sastav, u kojem je ostala do kraja rata.

Septembra 1943, prilikom preformiranja Prvog bosanskog korpusa u Treći i Peti korpus NOVJ, dotadašnji komandant brigade Milutin Morača imenovan je za komandanta Pete krajiške divizije, a za komandanta Četvrte krajiške brigade imenovan je Rade Zorić, do tada zamenik komandanta brigade.

Četvrta krajiška brigada odlikovana je Ordenom zasluga za narod sa zlatnom zvezdom, Ordenom partizanske zvezde sa zlatnim vencem i Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem.

Literatura

uredi


  Krajiške brigade Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Prva krajiška brigada | Druga krajiška brigada | Treća krajiška brigada | Četvrta krajiška brigada | Peta krajiška brigada | Šesta krajiška brigada | Sedma krajiška brigada | Osma krajiška brigada | Deveta krajiška brigada | Deseta krajiška brigada | Jedanaesta krajiška brigada | Dvanaesta krajiška brigada | Trinaesta krajiška brigada | Petnaesta krajiška brigada | Šesnasta krajiška brigada | Sedamnaesta krajiška brigada | Dvadeseta krajiška brigada