Am - Cm - Bk
Gd
Cm
 

Važniji podaci
Ime, simbol,atomski broj Kirijum, Cm, 96
Pripadnost skupu aktinoida
grupa, perioda  , 7
atomska masa 247 u
elektronska konfiguracija [Rn]5f76d17s2
e- na energetskim nivoima 2, 8, 18, 32, 25, 9, 2
oksidacioni brojevi 3, 4
agregatno stanje čvrsto
Elektronegativnost 1,3 (Pauling)
Najstabilniji izotopi
izotop zast. v.p.r. n.r. e.r. MeV p.r.
245Cm (veš.) 8,5×103 godina α 5,623 241Pu
246Cm (veš.) 4,78×103 godina α 5,476 242Pu
247Cm (veš.) 1,56×107 godina α 5,352 243Pu
248Cm (veš.) 3,4×106 godina α 5,162 244Pu
250Cm (veš.) 7,4×103 godina α   246Pu
Tamo gde drugačije nije naznačeno,
upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi.

Objašnjenja skraćenica:

zast.=zastupljenost u prirodi,
v.p.r.=vreme polu raspada,
n.r.=način raspada,
e.r.=energija raspada,
p.r.=proizvod raspada,
z.e=zarobljavanje elektrona

Kirijum (Cm, latinski - curium) -je aktinoid. Ime je dobio po prezimenu Marije Sklodovske Kiri (Marie Skłodowskie-Curie) i Pjera Kirija (Pierre Curie). Kirijum je hemijski veoma aktivan, raѕlaže vodu, i njegova hemijska aktivnost je slična manganu. Kirijum se obično javlja sa oksidacionim brojem + IV. Njegove soli su rastvorljive u vodi. Gradi rastvorljive nitride, nitrite, sulfide, sulfite, hloride, bromide, nerastvorljiva jedinjenja sa ugljenikom silicijumom i fosforom. U prirodi se javlja u količinama približno istim kao kalifornijum. Celokupna količina kirijuma na Zemlji iѕnosi 0,0001 grama. Kirijum nastaje bombardovanjem plutonijuma 241 helijumom 4. Gradi jon 2+. Ovaj jon je vrlo jako redukciono sredstvo. Oksiduje zlato,jod, brom, hlor, sumpor kao i mnoge metale.