U - Pu - Am
Sm
Pu
 

Opšti podaci
Ime, simbol,atomski broj Plutonijum, Pu, 94
Pripadnost skupu aktinoida
grupa, perioda  , 7
gustina, tvrdoća 19816 kg/m3, bd
Boja srebrnobela
Osobine atoma
atomska masa 244,06 u
atomski radijus 175 pm
kovalentni radijus bez podataka
van der Valsov radijus bez podataka
elektronska konfiguracija [Rn]5f67s2
e- na energetskim nivoima 2, 8, 18, 32, 24, 8, 2
oksidacioni brojevi 6, 5, 4, 3
Osobine oksida amfoterni
kristalna struktura Monoclinic
fizičke osobine
agregatno stanje čvrsto
temperatura topljenja 912 K (639 °C)
temperatura ključanja 3503 K (3230 °C)
molska zapremina 12,29×10-3 m3/mol
toplota isparavanja 344 kJ/mol
toplota topljenja 2,84 kJ/mol
pritisak zasićene pare bez podataka
brzina zvuka 2260 m/s (293,15K)
Ostale osobine
Elektronegativnost 1,28 (Pauling)
1,22 (Alred)
specifična toplota bez podataka
specifična provodljivost 0,666×106 S/m
toplotna provodljivost 6,74 W/(m*K)
I energija jonizacije 584,7 kJ/mol
Najstabilniji izotopi
izotop zast. v.p.r. n.r. e.r. MeV p.r.
239Pu (veš.) 1,41×104 godina α 5,245 235U
240Pu (veš.) 6537 godina α   236U
242Pu (veš.) 3,73×105 godina α 4,984 238U
244Pu trag. 8,08×107 godina α 4,666 240U
Tamo gde drugačije nije naznačeno,
upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi.

Objašnjenja skraćenica:

zast.=zastupljenost u prirodi,
v.p.r.=vreme polu raspada,
n.r.=način raspada,
e.r.=energija raspada,
p.r.=proizvod raspada,
z.e=zarobljavanje elektrona

Plutonijum (Pu, latinski - plutonium) - je aktinoid. Ime je dobio po planeti Pluton.

Pluton je radioaktivan metal iz grupe aktinoida, prvi put dobijen i ispitan od strane američkog hemičara Glenna T. Seaborga 1941 godine. Naučnici su iskoristili uranijum, koji su bombardovali jezgrima deuterijuma (izotop vodonika). Pluton je veoma reaktivan. Ako dugo stoji na vazduhu prekriv se zlatnim slojem oksida. Javlja se u 6 altotropskih modifikacija i gradi jedinjenja u kojima se javlja sa četri oksidaciona broja. Poznato je 15 izotopa plutona čije se atomske mase kreću između 232 i 246. Zbog visokog stepena radioaktivnosti smrtonosan je za čoveka čak i u minimalnim količinama. Opasniji je od uranijuma zbog manje kritične mase.

Zastupljenost: tragovi ovog elementa se javljaju među rudama uranijuma.