51. vojvođanska divizija NOVJ

Pedesetprva vojvođanska divizija NOVJ je formirana 31. oktobra 1944. godine u Novom Sadu od Sedme, Osme i Dvanaeste vojvođanske brigade. U njenom sastavu bile su još i Četrnaesta vojvođanska (slovačka) brigada, od 11. novembra i Artiljerijska brigada, 12. novembra 1944. godine. U početku je imala oko 5.000 boraca.

Pedesetprva vojvođanska divizija

{{{opis_slike}}}

Segment Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Lokacija osnivanja Novi Sad
Jačina 5.000 vojnika i oficira
Formacija Sedma vojvođanska brigada
Osma vojvođanska brigada
Dvanaesta vojvođanska brigada
Komandanti
Angažman
Bitke Batinska bitka
Virovitički mostobran
Završne operacije

Borbeni put 51. divizijeUredi

Odmah posle formiranja, sadejstvovala je jedinicama Crvene armije, u forsiranju Dunava u rejonu Batine i kod Apatina, koje je branila ojačana nemačka 35. SS divizija. U teškim borbama za mostobrane Batine i kod Apatina, od 11. do 23. novembra 1944. godine divizija je po vrlo teškom terenu izloženom vatri nemačke artiljerije i mitraljeza, uspešno sadejstvovala jedinicama Crvene armije i znatno doprinela razbijanju Nemaca na mostobranima. U ovim borbama pretrpela je gubitke od 271 poginulog i 850 ranjenih.

Potom je učestvovala u oslobođenju Baranje i izbila na jugoslovensko-mađarsku granicu. Za pokazanu hrabrost boraca i rukovodilaca, i upornost u oslobođenju Batine pohvaljena je od strane Vrhovnog štaba NOV i POJ, 1. decembra 1944. godine.

Od 1. januara 1945. godine divizija je bila u sastavu novoformirane Treće armije JA. Njene jedinice su kod Barča 18/19. januara prešle na desnu obalu reke Drave i nadirale do Podravske Slatine, gde su u sadejstvu sa Šesnaestom vojvođanskom divizijom vodile teške borbe protiv nemačkih i ustaško-domobranskih snaga.

U januaru i u prvoj polovini februara 1945. godine jedinice Pedesetprve vojvođanske divizije su se u odbrani virovitičkog mostobrana, i likvidaciji nemačkog mostobrana kod Bolmana u martu. U završnim operacijama Jugoslovenske armije za konačno oslobođenje Jugoslavije, divizija se istakla u borbama za oslobođenje Osijeka, 14. aprila; Đurđevca, 2. maja; Koprivnice, 5. maja; Ptuja, 9. maja; a naročito u okruženju i uništenju nemačko-četničke grupacije kod Dravograda od 12. do 15. maja, koja je nastojala da se probije prema Celovecu.

LiteraturaUredi

  Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.