Za ostala značenja, vidi Kapital (razvrstavanje).

Kapital (lat. capitalis - glavni, caput – glava) u ekonomiji predstavlja vrednost (u formi novca, imovine ili ljudskih resursa) koja se ulaže u proizvodnju ili neku drugu ekonomsku delatnost sa osnovnom namenom da se uveća, odnosno da donese dobit.[1] Kapital se može ulagati u proizvodni ili neproizvodni sektor. Međutim, njegova osnovna namena je uvek ista, a to je uvećanje osnovne vrednosti ili proizvodnja drugih dobara. S obzirom da kapital nije prirodno dobro, on se mora proizvesti ili pozajmiti.

Da li je kapital prihod?, Džordž Hauard Erli (1921)

Kapital može biti fizički (oprema, proizvodni i poslovni prostori, sirovine, polugotovi i gotovi proizvodi) i finansijski (gotovina, hartije od vrednosti itd). Međutim, treba praviti razliku između kapitala i lične imovine, jer lična imovina ne učestvuje u proizvodnom procesu. U slučaju da se ta imovina proda i dobijeni novac uloži u proizvodnju, lična imovina se u tim uslovima pretvara u kapital.

Kapital se može podeliti i na stalni (fiksni) i opticajni (cirkulirajući). Sredstva koja će se dugo vremena zadržati kao ulaganje u osnovna sredstva predstavljaju stalni (fiksni) kapital, dok ona sredstva koja se koriste za tekuće finansiranje predstavljaju opticajni (cirkulirajući) kapital. Osim toga, postoji podela kapitala na vlasnički i pozajmljeni. Vlasnički je onaj kapital koji vlasnik unosi u proizvodnju i stoga na njega ne plaća kamate, dok se pozajmljeni kapital odnosi na sredstva koja su pozajmljena i za koja se u nekom vremenskom periodu mora vratiti glavnica (pozajmljena vrednost) i kamata. Ulaganje kapitala u neki posao ili projekat sa ciljem da se dobije određena korist se naziva investiciono ulaganje.

Adam Smit definiše kapital kao „onaj deo čovekovih deonica od kojeg se očekuje da će proizvesti prihod”. Ovaj termin je korišten za svu pokretnu imovinu od 16. veka.[2]

Kako se kapitalno dobro održava ili vraća u stanje preprodukcije, zavisi od tipa datog kapitala. U većini slučajeva kapital se zamenjuje nakon perioda deprecijacije dok novije forme kapitala čine dalju upotrebu sadašnjeg kapitala neprofitabilnom. Isto tako je moguće da napreci učine jednu zastarelu formu kapitala ponovo praktičnom. Kapital je distinktni oblik zemljišta (ili neobnovljivog resursa) u smislu da se kapital može povećati ljudskim radom. U bilo kom momentu, totalni fizički kapital se može smatrati kapitalnim deonicama (što ne treba mešati sa kapitalnim deonicama poslovne jedinice).

U fundamentalnom smislu, kapital se sastoji od svega što može da poveća moć osobe da vrši ekonomski koristan rad, kamen ili strela je kapital za pećinskog čoveka koji može da ih koristi kao lovačke instrumente, i putevi su kapital za stanovnike grada. Kapital je unos u produkcionu funkciju. Kuće i lični automobili se obično ne definišu kao kapital nego kao trajna dobra, pošto se oni ne koriste za produkciju prodajnih dobara i usluga.

U marksističkoj političkoj ekonomiji,[3] kapital je novac koji se koristi za kupovinu nečega s ciljem ponovne prodaje uz realizaciju finansijskog profita. Kod Marksa kapital postoji samo unutar procesa ekonomske razmene — on je bogatstvo koje izrasta iz samog procesa cirkulacije, i za Marksa on formira osnovu ekonomskog sistema kapitalizma. U savremenijim školama ekonomije, ova forma kapitala se generalno naziva „finansijskim kapitalom” i razlikuje se od „kapitalnih dobara”.

U uskim i širokim upotrebama

uredi

Klasična[4][5] i neoklasičkan ekonomija[6][7] smatraju kapital jednim od faktora proizvodnje[8][9][10] (zajedno sa drugim faktorima: zemljištem i radom). Svi drugi proizvodni imputi se nazivaju nematerijalnim u klasičnoj ekonomiji. Time su obuhvaćeni organizacija, preduzetništvo, znanje, dobra volja, ili menadžment (koji neki karakterišu kao talenat, društveni kapital[11][12] ili instrukcioni kapital).

Faktorima proizvodnje se smatraju:

 • Dobra koja se neposredno ne koriste u procesu proizvodnje, za razliku od sirovina ili intermedijarnih dobara. (Značajan izuzetak ovom su deprecijacioni rashod, koji se poput intermedijarnih dobara tretira kao poslovni trošak.)
 • Dobra koja se mogu proizvesti ili povećati (u kontrastu sa zemljištem neobnovljivim resursima).

Ove posebne pogodnosti prenete su u savremenu ekonomsku teoriju.[13][14] Jedna dodatna kategorija kapitala su deonice. Kao takve, njihova vrednost se procenjuje u datom vremenskom trenutku. U kontrastu s tim, investicija, kao proizvodnja koja se dodaje osnovnom kapitalu, se definiše kao proces koji se odvija tokom vremena („godišnje”).

Marksova ekonomija pravi razliku između različitih oblika kapitala:[15][16][17]

 • konstantni kapital, koji se odnosi na kapitalnu robu,
 • promenljivi kapital, koji se odnosi na troškove rada, pri čemu je trošak „varijabilan” na osnovu visine plata, i zarade se plaćaju tokom trajanja ugovora o zaposlenju/zaposlenosti,
 • fiktivni kapital, koji se odnosi na nematerijalne reprezentacije ili apstrakcije fizičkog kapitala, kao što su akcije, obveznice i hartije od vrednosti (ili „prodajne papirne potvrde o bogatstvu”)

Ranije ilustracije često opisuju kapital kao fizičke predmete, kao što su alati, zgrade i vozila, koji se koriste u proizvodnom procesu. Od 1960-ih ekonomisti su davali sve veći fokus širim oblicima kapitala. Na primer, ulaganje u umeće i obrazovanje se može posmatrati kao izgradnja ljudskog kapitala[18] ili kapitala znanja,[19] a investicija u intelektualnu svojinu se može smatrati izgradnjom intelektualnog kapitala.[20][21] Ovi termini dovode do određenih pitanja i kontroverzi o kojima se govori u korespondirajućim člancima.

Moderni tipovi kapitala

uredi

Detaljne klasifikacije kapitala koje su korišćene u različitim teorijskim ili primenjenim upotrebama uglavnom poštuju sledeću podelu:

 • Finansijski kapital, koji predstavlja obaveze i likvidira se kao novac za trgovinu, a poseduju ga pravna lica. On je u obliku kapitalne imovine, kojom se trguje na finansijskim tržištima. Njegova tržišna vrednost nije zasnovana na istorijskoj akumulaciji uloženog novca, već na percepciji tržišta o očekivanim prihodima i riziku.
 • Prirodni kapital, koji je svojstven u ekologijama i koji povećava snabdevanje ljudskog bogatstva.[22][23]
 • Društveni kapital, koji je u privatnom preduzeću delimično obuhvaćen ugledom ili vrednošću brenda, ali je opštiji koncept međuodnosa između ljudi koji ima vrednost poput novčane koja motiviše akcije na sličan način sa plaćenom kompenzacijom.
 • Instrukcioni kapital, definisan prvobitno u akademskoj sferi kao onaj aspekt nastave i prenosa znanja koji nije nasledan pojedincima ili društvenim odnosima, već je prenosiv. Razne teorije koriste imena kao što je znanje ili intelektualni kapital za opisivanje sličnih koncepata, mada oni nisu striktno definisani kao u akademskoj definiciji i nema široko prihvaćenog računovodstvenog tretmana.
 • Ljudski kapital, širok termin koji generalno obuhvata kombinaciju društvenog, instrukcionog i individualnog ljudskog talenta. Koristi se u tehničkoj ekonomiji za definisanje „uravnoteženog rasta”, čiji je cilj poboljšanje ljudskog kapitala, koliko i ekonomskog kapitala.
 • Javni kapital je pokrivni izraz koji pokušava da karakteriše fizički kapital koji se smatra infrastrukturom i koji podržava proizvodnju na nejasno definisane ili obračunate načine. Ovo obuhvata zbirno telo svih imovina u vlasništvu države koje se koriste za promovisanje produktivnosti privatne industrije, uključujući auto-puteve, željeznice, aerodrome, postrojenja za prečišćavanje vode, telekomunikacije, električne mreže, energetske službe, opštinske zgrade, javne bolnice i škole, policiju, vatrogasne službe, sudove i mnoge druge. Međutim, to je problematičan izraz u smislu da mnoga od tih sredstava mogu biti u javnom ili u privatnom vlasništvu.

Zasebna literatura je bila razvijena za opisivanje prirodnog kapitala i društvenog kapitala. Takvi termini odražavaju širok konsenzus da su priroda i društvo funkcije na sličan način kao i tradicionalni industrijski infrastrukturni kapital, da je sasvim prikladno da se nazovu različitim vrstama kapitala. Konkretno, oni se mogu koristiti u proizvodnji druge robe, i ne koriste se neposredno u procesu proizvodnje. Oni se mogu poboljšati (ako ne i stvoriti) ljudskim naporima.

Isto tako postoji literatura koja se bavi intelektualnim kapitalom i zakonom o intelektualnoj svojini. Međutim, ovo je u većoj meri usmereno na razlikovanje sredstva kapitalnih investicija i prikupljanja potencijalnih nagrada za patent, autorsko pravo (kreativni ili individualni kapital), i instrumente zaštitnog znaka (društvenog poverenja ili društvenog kapitala).

Interpretacije

uredi

Ekonomista Henri Džordž je tvrdio da finansijski instrumenti poput akcija, obveznica, hipoteka, menica ili drugih sertifikata za prenošenje bogatstva nisu zapravo kapital. To je zato što „njihova ekonomska vrednost samo predstavlja moć jedne klase da prima zarade druge” i „njihovo povećanje ili smanjenje ne utiče na zbir bogatstva u zajednici”.[24]

Pojedini mislioci, kao što su Verner Zombart i Maks Veber, utvrdili da koncept kapitala potiče iz dvojnog knjigovodstva, koje je stoga fundamentalna inovacija u kapitalizmu. Zombart je naveo u radu „Srednjevekovno i moderno komercijalno preduzeće” da:[25] „Sam koncept kapitala je izveden iz ovakvog načina gledanja na stvari; može se reći da kapital, kao kategorija, nije postojao pre dvostrukog knjigovodstva. Kapital se može definisati kao ta količina bogatstva koja se koristi za ostvarivanje profita i koja ulazi u račune.”

U klasičnoj ekonomiji, Adam Smit[26] je razlikovao fiksni kapital od cirkulišućeg kapitala. Pređašnji je predstavljao fizička sredstva koja nisu potrošena u produkciji proizvoda (npr. Mašine i skladišni objekti), dok se drugi odnosio na fizičku imovinu koja se troši u procesu proizvodnje (npr. sirovine i poluproizvodi). Za preduzeće, oba su bila tipovi kapitala.

Karl Marks dodaje još jednu razliku koja se često pogrešno poistovećuje sa onom Dejvida Rikarda. U Marksovoj teoriji, varijabilni kapital se odnosi na ulaganje kapitaliste u radnu snagu, što se vidi kao jedini izvor viška vrednosti. On se naziva „varijabilnim” pošto količina vrednosti koju on može da proizvede varira u odnosu na količinu konzumirane vrednosti, i.e. kreira se nova vrednost. S druge strane, konstantni kapital se odnosi na ulaganje u neljudske faktore proizvodnje, kao što su postrojenja i mašine, za koje Marks uzima da doprinose samo svojoj sopstvenoj zamenskoj vrednosti za robu u čijoj proizvodnji se koriste.

Investicija ili akumulacija kapitala, u klasičnoj ekonomskoj teoriji, je produkcija povećanog kapitala. Investicija zahteva da se proizvodi neka roba koja se ne konzumira odmah, već se upotrebljava za proizvodnju druge robe kao kapitalna roba. Investicija je blisko povezana sa štednjom, iako nisu isto. Kao što je Kejns istakao, štednja podrazumeva da se ne troše svi prihodi na trenutna dobra ili usluge, dok se investicija odnosi na trošenje specifične vrste roba, tj. kapitalnih dobara.

Ekonomista austrijske škole Eugen Boem fon Baverk je tvrdio da se intenzitet kapitala meri putem kružnih metoda proizvodnje produkcionih procesa. On definiše kapital kao robu višeg reda ili robu koja se koristi za proizvodnju robe široke potrošnje, i izvodi njihovu vrednost iz njih.

Teorija ljudskog razvoja navodi da se ljudski kapital sastoji od zasebnih društvenih, imitativnih i kreativnih elemenata:[27][28]

 • Društveni kapital je vrednost mreže odnosa poverenja između pojedinaca u privredi.[29][30]
 • Individualni kapital, koji je inherentna osobina, zaštićena društvima, i trguje se radom za poverenje ili novac. Blisko paralelni koncepti su „talenat”, „genijalnost”, „liderstvo”, „obučenost tela”, ili „urođene veštine” koje se ne mogu pouzdano reprodukovati koristeći bilo koju kombinaciju gore navedenog. U tradicionalnoj ekonomskoj analizi individualni kapital se obično naziva radom.
 • Instrukcioni kapital u akademskom smislu se jasno razlikuje od bilo individualnih osoba ili društvenih veza među njima.

Ova teorija je osnova koncepta trostrukog kriterijuma računovodstva[31][32][33] i dalje je razvijena u ekološkoj ekonomiji, ekonomici blagostanja i raznim teorijama zelene ekonomije. Sve one koriste naročito apstraktni pojam kapitala u kojem je zahtev da se kapital proizvodi kao trajna roba efektivno uklonjen.

Kontroverza kapitala Kembridža bio je spor između ekonomista iz Kembridža sa MIT u Masačusetsu i Univerziteta u Kembridžu u Velikoj Britaniji o merenju kapitala. Ekonomisti iz Velike Britanije, uključujući Džoan Robinson i Piera Srafu tvrdili su da nema osnove za agregiranje heterogenih objekata koji sačinjavaju kapitalne robe.[34][35]

Politički ekonomisti Džonatan Nican i Šimšon Bičler su sugerirali da kapital nije produkcioni entitet, već samo finansijski i da kapitalne vrednosti mere relativnu moć vlasnika nad širokim društvenim procesima koji nose profit.[36]

Vidi još

uredi

Reference

uredi
 1. Boulding, Kenneth E.. „Capital and interest” (en). Encyclopedia Britannica. Pristupljeno 22. 7. 2017. 
 2. „Online Etymology Dictionary”. Online Etymology Dictionary. Pristupljeno 14. 12. 2014. 
 3. „Definition of Capital on Marxists.org”. Encyclopedia of Marxism. Marxism.org. Pristupljeno 8. 2. 2013. 
 4. Smith, Adam (1776) An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations. (accessible by table of contents chapter | titles) AdamSmith.org. . ISBN 978-1-4043-0998-2. pp.
 5. Pearce, David W., ur. (1992). The MIT Dictionary of Modern Economics. MIT Press. str. 61–62. 
 6. Antonietta Campus (1987), "marginal economics", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 3, p. 323.
 7. Clark, B. (1998). Principles of political economy: A comparative approach. Westport, Connecticut: Praeger.
 8. Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus (2004). Economics, 18th ed., "Factors of production", "Capital", Human capital", and "Land" under Glossary of Terms.
 9. O'Sullivan, Arthur; Sheffrin, Steven M. (2003). Economics: Principles in Action. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. str. 4. ISBN 978-0-13-063085-8. 
 10. Parkin, Michael; Esquivel, Gerardo (1999) (es). Macroeconomía (5th izd.). Mexico: Addison Wesley. str. 160. ISBN 978-968-444-441-6. 
 11. Adler, S. P.; Kwon, S.K. (2002). „Social Capital: Prospects for a new Concept”. Academy of Management Review 27: 17–40. DOI:10.5465/amr.2002.5922314. 
 12. Ferragina, E. and Arrigoni, A. (2016) ‘The rise and fall of social capital: requiem for a theory?’, Political Studies Review http://psw.sagepub.com/content/early/2016/04/06/1478929915623968.abstract Arhivirano 2016-10-29 na Wayback Machine-u
 13. Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus (2004). Economics, 18th ed.
 14. Glossary of Terms, "Capital (capital goods, capital equipment)." Deardorff's Glossary of Inernational Economics, Capital.
 15. Wolff and Resnick, Richard and Stephen (avgust 1987). Economics: Marxian versus Neoclassical. The Johns Hopkins University Press. str. 130. ISBN 978-0-8018-3480-6. »Marxian theory (singular) gave way to Marxian theories (plural).« 
 16. „The Neo-Marxian blood Schools”. The New School. Arhivirano iz originala na datum 29. 4. 2008. Pristupljeno 23. 8. 2007. 
 17. Munro, John. „Some Basic Principles of Marxian Economics”. University of Toronto. Pristupljeno 23. 8. 2007. 
 18. Claudia Goldin, Department of Economics Harvard University and National Bureau of Economic Research. „Human Capital”. 
 19. Girard, John P.; Girard, JoAnn L. (2015). „Defining knowledge management: Toward an applied compendium”. Online Journal of Applied Knowledge Management 3 (1): 14. 
 20. Edvinsson L, Malone M S, Intellectual Capital: Realizing Your Company’s True Value by Finding its Hidden Brainpower, HarperBusiness Press, New York, NY, 1997
 21. Luthy, David H. "Intellectual capital and its measurement." Proceedings of the Asian Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference (APIRA), Osaka, Japan. 1998.
 22. „What is natural capital?”. World Forum on Natural Capital. Arhivirano iz originala na datum 06. 10. 2019. Pristupljeno 31. 12. 2015. 
 23. „What is Natural Capital”. Natural Capital Coalition. Arhivirano iz originala na datum 02. 06. 2016. Pristupljeno 31. 12. 2015. 
 24. George, Henry. „Progress and Poverty, Chapter 2”. Bob Drake. Pristupljeno 22. 7. 2017. 
 25. Lane, Frederic C; Riemersma, Jelle, ur. (1953). Enterprise and Secular Change: Readings in Economic History. R. D. Irwin. str. 38.  (quoted in "Accounting and rationality" Arhivirano 2011-07-22 na Wayback Machine-u)
 26. Wealth of Nations, Book II, Chapter 1
 27. Anand, S. & Sen,A. (2000). Human development and economic sustainability. World Development 28(12): 2029–2049.
 28. Welzel, Christian, Ronald Inglehart, and Hans Dieter Klikemann. "The theory of human development: A cross-cultural analysis." European Journal of Political Research 42, no. 3 (2003): 341-379.
 29. Adler, S. P.; Kwon, S.K. (2002). „Social Capital: Prospects for a new Concept”. Academy of Management Review 27: 17–40. DOI:10.5465/amr.2002.5922314. 
 30. Ferragina, E; Arrigoni, A (2017). „The Rise and Fall of Social Capital: Requiem for a Theory?”. Political Studies Review 15 (3). DOI:10.1177/1478929915623968. Arhivirano iz originala na datum 29. 10. 2016. Pristupljeno 04. 11. 2017. 
 31. Slaper, Timothy F. and Hall, Tanya J. (2011). "The Triple Bottom Line: What Is It and How Does It Work?" Indiana Business Review. Spring 2011, Volume 86, No. 1.
 32. Elkington, J. (2018), "25 Years Ago I Coined the Phrase "Triple Bottom Line." Here's Why It's Time to Rethink It", Harvard Business Review, 25 June 2018
 33. „Triple Bottom Line”. The Economist. 17. 11. 2009. Pristupljeno 14. 8. 2014. 
 34. Brems, Hans (1975). "The capital controversy: A Cambridge, Massachusetts View of Cambridge, England", De Economist, Volume 123, Issue 3
 35. Piketty, Thomas (2014). Capital in the Twenty-First Century. Belknap Press; imprint of Harvard University Press. ISBN 978-0674430006. 
 36. Capital as Power: A Study of Order and Creorder, Routledge, 2009, p, 228.

Literatura

uredi
 • Lane, Frederic C; Riemersma, Jelle, ur. (1953). Enterprise and Secular Change: Readings in Economic History. R. D. Irwin. str. 38. 
 • Wolff and Resnick, Richard and Stephen (avgust 1987). Economics: Marxian versus Neoclassical. The Johns Hopkins University Press. str. 130. ISBN 978-0-8018-3480-6. »Marxian theory (singular) gave way to Marxian theories (plural).« 
 • Parkin, Michael; Esquivel, Gerardo (1999) (es). Macroeconomía (5th izd.). Mexico: Addison Wesley. str. 160. ISBN 978-968-444-441-6. 
 • O'Sullivan, Arthur; Sheffrin, Steven M. (2003). Economics: Principles in Action. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. str. 4. ISBN 978-0-13-063085-8. 
 • Kapital i izvori finansiranja – upravljanje finansijama preduzeća. Beograd: Visoka škola za projektni menadžment. 
 • Boldizzoni, F. (2008). „4–8”. Means and ends: The idea of capital in the West, 1500–1970. New York: Palgrave Macmillan. 
 • Hennings, K.H. (1987). „Capital as a factor of production”. The New Palgrave: A Dictionary of Economics. v. 1. str. 327–33. 
 • Alex Callinicos. "Wage Labour and State Capitalism - A reply to Peter Binns and Mike Haynes". International Socialism. second series. 12. Spring 1979.
 • Erich Farl. "The Genealogy of State Capitalism". in International (London, IMG). Vol. 2. No. 1. 1973.
 • Anwar Shaikh, "Capital as a Social Relation" (New Palgrave article).
 • Marcel van der Linden (2007). Western Marxism and the Soviet Union. New York: Brill Publishers. .
 • Fernand Braudel. Civilization and Capitalism.
 • Barbrook, Richard (2006). The Class of the New (paperback izd.). London: OpenMute. ISBN 978-0-9550664-7-4. Arhivirano iz originala na datum 1. 8. 2018. Pristupljeno 12. 11. 2018. 
 • Political Economy: A Textbook. Institute of Economics of the Academy of Sciences of the U.S.S.R.. London: Lawrence and Wishart. 1957. 
 • Anwar Shaikh, Organic Composition of Capital [1]
 • Anwar Shaikh; Ahmet Tonak (1994). Measuring the Wealth of Nations. Cambridge University Press. 
 • Angelo Reati, "The Rate of Profit and the Organic Composition of Capital in the Post-1945 Long Wave: The Case of British Industry from 1959 to 1981". Review [of the Fernand Braudel Centre], Volume IX, Number 4, Spring 1986.
 • Ramin Ramtin: Capitalism and Automation – Revolution in Technology and Capitalist Breakdown. Pluto Press, London, Concord Mass. 1991.
 • Angelo Reati, "The Rate of Profit and the Organic Composition of Capital in West German Industry from 1960 to 1981", Review of Radical Political Economics; 18(1/2), Spring/Summer 1986, pages 56–86.
 • „How Wealth is Created”. World Book Encyclopedia. 15. The Grolier Society. 1949. pp. 5357. 
 • Vietta, Silvio (2013). A Theory of Global Civilization: Rationality and the Irrational as the Driving Forces of History. Kindle Ebooks. 
 • Vietta, Silvio (2012). Rationalität. Eine Weltgeschichte. Europäische Kulturgeschichte und Globalisierung. Fink. 
 • Buffett, Warren E.; Munger, Charles T. (2005). Kaufman, Peter D.. ur (English). Poor Charlie's Almanack: The Wit and Wisdom of Charles T. Munger, Expanded Third Edition (3rd izd.). Virginia Beach, Va.: Walsworth Publishing Company. ISBN 9781578645015. 
 • (English) The Way to Wealth. CreateSpace Independent Publishing Platform. 2015. ISBN 9781532945083. 
 • Pearce, D. Blueprint 3: Measuring Sustainable Development. Earthscan. 1993. ISBN 978-1-85383-183-6. pp.
 • Jansson, AnnMari; et al. Investing in Natural Capital : The Ecological Economics Approach to Sustainability. Washington, D.C.: Island Press, 504 pp. 1994. ISBN 978-1-55963-316-1. pp. .
 • Daily, Gretchen C. (editor) Nature’s Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems. Washington, D.C.: Island Press, 392 pp. 1997. ISBN 978-1-55963-476-2. pp.
 • Prugh, Thomas; Robert Costanza et al. Natural capital and human economic survival. Solomons, Md.: International Society for Ecological Economics, 180 pp. 1999. ISBN 978-1-56670-398-7. pp.
 • Helm, Dieter Natural Capital - Valuing Our Planet. Yale University Press; 277 pp. 2015. ISBN 978-0-300-21098-9. pp.

Spoljašnje veze

uredi