Glagolska
vremena
Perfekt
Imperfekt
Pluskvamperfekt
Aorist
Prezent
Futur prvi
Futur drugi

Imperfekt (lat. imperfectus = nesvršen) prošlo je nesvršeno vrijeme glagola u srpskohrvatskom jeziku tvori se od nesvršenih glagola, od infinitivne ili prezentske osnove i nastavaka:

  • -ah, -aše, -aše, -asmo, -aste, -ahu
  • -jah, -jaše, -jaše, -jasmo, -jaste, -jahu
  • -ijah, -ijaše, -ijaše, -ijasmo, -ijaste, -ijahu


Glasovne promjene u imperfektu

uredi

Kod nekih se glagola provodi sibilarizacija:

  • peći - pecijah, strići - strizijah, teći - tecijah

Kod onih glagola kojima osnova završava na suglasnik i imperfekt tvore nastavkom -jah, provodi se jotacija:

  • nositi - nošah, vidjeti - viđah, dolaziti - dolažah, trubiti - trubljah


Imperfekt pomoćnih glagola

uredi


Imperfekt pomoćnih glagola biti i htjeti:

lice jednina množina
1. bijah bijasmo
2. bijaše bijaste
3. bijaše bijahu
lice jednina množina
1. bjeh bjesmo
2. bješe bjeste
3. bješe bjehu
lice jednina množina
1. htijah htijasmo
2. htijaše htijaste
3. htijaše htijahu
lice jednina množina
1. hoćah hoćasmo
2. hoćaše hoćaste
3. hoćaše hoćahu


Primjeri glagola u imperfektu

uredi


Nastavci -ah, -jah i -ijah:

lice jednina množina
1. pisah pisasmo
2. pisaše pisaste
3. pisaše pisahu
lice jednina množina
1. čujah čujsmo
2. čujaše čujaste
3. čujaše čujahu
lice jednina množina
1. pecijah pecijasmo
2. pecijaše pecijaste
3. pecijaše pecijahu


Uporaba

uredi
  • Imperfekt je prošlo nesvršeno vrijeme i kao takvo može se tvoriti samo od nesvršenih glagola. Treba se koristiti u izražavanju radnje koja je trajala neko vrijeme u prošlosti:
Orwell priopćavaše o španjolskom građanskom ratu iz prve ruke.
  • U svakodnevnom govoru čest je nedostatak razumijevanja razlika imperfekta i aorista, poglavito zbog vrlo sličnih tvorbenih nastavaka:
Mi prestasmo sudjelovati u nastavi. (aorist)
Mi prestajasmo sudjelovati u nastavi. (imperfekt)
U prvom je primjeru izražena radnja koja je svršila u određenom trenutku u prošlosti, te koristimo svršen glagol i aorist (prestasmo); suprotno tomu, drugi primjer opisuje radnju koja se dulje odvijala određeno vrijeme u prošlosti (prestajasmo)
  • Imperfekt u svakodnevnom govoru posjeduje arhaičan prizvuk te ga se skoro bez iznimke zamjenjuje perfektom:
Orwell je priopćavao o španjolskom građanskom ratu iz prve ruke.


Eksterni linkovi

uredi