Za ostala značenja, vidi Sfera (razvrstavanje).

Ako jednu tačku nazovemo severni pol, suprotna tačka se zove južni pol. Ekvidistantni veliki krug se tada zove ekvator. Krugovi paralelni ekvatoru se zovu paralele ili uporednici, a krugovi koji prolaze kroz polove se zovu meridijani.

Model sfere sa njenim važnijim elementima
 • Sfera je geometrijsko mesto tačaka prostora čije je rastojanje od date tačke O jednako datoj duži r. Data tačka O naziva se središtem, centrom sfere, a data duž r poluprečnikom sfere.
 • Jednačina sfere u pravouglim Dekartovim koordinatama ima oblik:
gde su a,b,c koordinate središta (centra), a r poluprečnik sfere.
 • Sfera se može posmatrati kao površ dobijena obrtanjem kružnice oko svog prečnika (dijametra).
  • Površina površi sfere poluprečnika r određena je formulom: .
  • Dodirna ravan sfere normalna je na poluprečnik, povučen u tački dodira.
  • Slika sfere u ortogonalnoj projekciji je kružnica, a u proizvoljnoj paralelnoj projekciji je elipsa.
  • Svaki presek sfere sa ravni jeste kružnica. Presek sfere O(r) sa ravni koja prolazi kroz centar sfere jeste kružnica poluprečnika r, veliki krug; svaki drugi presek sfere sa ravni jeste kružnica poluprečnika manjeg od poluprečnika r sfere, mali krug.
 • Unutrašnjost sfere je lopta.

Pojmovi uredi

Veliki krug
Presek sfere i ravni koja prolazi kroz centar sfere.
Suprotne (antipodne) tačke
Par tačaka na sferi koji su presek sfere i prave koja prolazi kroz centar sfere.

Ova terminologija se koristi za planetu Zemlju, ali i za druga astronomska tela sfernog ili sličnog oblika.

Vidi još uredi

Vanjski linkovi uredi