Krug u geometriji predstavlja dio ravnine; skup točaka omeđen kružnicom.

Vrste konusnih presjeka (kružnica, elipsa, parabola i hiperbola)

Neka je X proizvoljna tačka ravni kružnice k(Or) različita od O. Poluprava OX siječe kružnicu u tački C. Tačka X može imati jedan i samo jedan položaj u odnosu na kružnicu.

  1. X=C tj X pripada kružnicu
  2. OX<OC tj X je u kružnici
  3. OX>OC tj X je van kružnici

a samim tim ravan je podijeljena na 3 skupa kružnica k(O,r) tačke koje su u kružnici tačke koje su van kružnice Kružnica je periferija (rub) kruga k(O,r)

Krug

Skup tačaka kružnice k(O,r) i leže u njoj tj uniju k(O,r)U U(O,r) nazivamo krug

Skup U(O,r) tačaka u kružnici nazivamo unutrašnja oblast- otvoreni krug, a V(O,r) vanjska oblast kruga

Kružni isječak

Presjek kruga i centralnog ugla nazivamo kružni isječak.

Kružni isječak

Presjek kruga i poluravni naziva se kružni odsječak (segment).

Isječak je omeđen lukom i poluprečnicima OA i OB. Dvije poluprave sa početkom u centru kruga određuju dva isječka. Ako je centralni ugao ravan ugao onda je isječak polukružnica. Svaka prava određuje dvije poluravni, odnosno svaka čiji presjek sa krugom nije prazan skup ili nije tačka o dređuje dva kružna odsječka. Polukrug je odsječak i isječak

Za krugovi koji imaju isti centar kažemo da su koncentrični.

Razlika kruga i njemu koncentričnog kruga nazivamo kružni prsten.

Presjek kružnog prstena i centralnog ugla je isječak kružnog prstena


U Dekartovom koordinatnom sistemu, krug sa centrom (p, q) i poluprečnikom r ima jednačinu

Ako je krug sa centrom u koordinatnom početku, tj. (0, 0), onda ova jednačina glasi

POVRSINA: 2 r π Jedinični krug Krug je krug sa centrom u koordinatnom početku i poluprečnikom 1

U polarnim koordinatama ona glasi:


.

Jednačina nagiba kruga glasi

Obim kruga i njegov poluprečnik su proporcionalnu.

Površina i kvadrat poluprečnika su propporcionalni.

  • Obim kružnice O=
  • Površina kruga P=