Za stilsku figuru, pogledajte Hiperbola (književnost)

Hiperbola (starogrč. ύπερβολή, preterivanje) u matematici je algebarska kriva drugog reda u ravni, data sledećom jednačinom: . Sastoji se iz dva simetrična dela, ima dva fokusa i dve asimptote date jednačinom . Tačka preseka asimptota predstavlja centar simetrije hiperbole.

Hiperbole x2-y2=1 i y2-x2=1
Hiperbola i njena 2 fokusa
Vrste konusnih presjeka (kružnica, elipsa, parabola i hiperbola)

Hiperbola, zajedno sa parabolom i elipsom, predstavlja tri tipa konusnih preseka. Konusni preseci se dobijaju u preseku ravni sa konusnom površinom (konusna površina se proteže u oba pravca).

Jednačine hiperbole

uredi

Parametarska jednačine hiperbole je:  

U Dekartovom koordinatnom sistemu, hiperbola se opisuje jednačinom:

 

Osobine

uredi

Postoje dve važne osobine fokusa hiperbole  :

  1. Za svaku tačku hiperbole R, važi (d je rastojanje):  
    Ovo svojstvo omogućava i sledeću definiciju hiperbole: Geometrijsko mesto tačaka u ravni, za koje je apsolutna vrednost razlike rastojanja od bilo koje tačke do dve fiksne tačke u istoj ravni (dva fokusa), konstantna.
  2. Tangenta na svaku tačku hiperbole R predstavlja bisektrisu  .


Eksterni linkovi

uredi