Planirani grad

Planirani gradovi su koncept u urbanom i prostornom planiranju koji se razvijao u 20. veku. Odnosi se na gradove koji su nastali planski na terenu na kome prethodno nije postojalo gradsko naselje.

Mnoge prestonice su nastale kao planirani gradovi:

Vrtni grad je specifičan koncept novih gradova sa početka 20. veka, koji je dao osnov za dalji razvoj novih gradova. U Engleskoj je nakon Drugog svetskog rata donesen Zakon o osnivanju novih gradova (engl. New Towns). Politika prostornog planiranja u Francuskoj je predvidela osnivanje novih gradova (fr. villes nouvelles) u okolini Pariza i u blizini drugih velikih gradova u Francuskoj.