Izobarski proces

Izobarski proces je termodinamički proces koji se odvija pri konstantnom pritisku. Matematički, izobarski proces se može predstaviti Gej-Lisakovim zakonom

Slika 1: Izobarski proces na -{pV}--dijagramu. Poluprava -{PAB}- (označena plavom bojom), predstavlja izobaru.

(gde je -{V}- zapremina, a -{T}- temperatura gasa), koji se može direktno izvesti iz jednačine stanja idealnog gasa uz uslov konstantnosti pritiska. Izobarski proces se na -{pV}--dijagramu grafički predstavlja izobarom (slika 1).

Rad gasaUredi

Rad gasa pri izobarskom procesu može se izračunati kao površina ispod izobare na -{pV}--dijagramu (oblast -{VAVBBA}- na slici 1). Sa slike se vidi da se rad, -{W}-, u opštem slučaju pri izobarskim procesima može računati formulom

 

gde je -{p}- pritisak (konstantan tokom procesa), a   promena zapremine.

Vidi jošUredi

Eksterni linkoviUredi