Istihara-namaz je posebna vrsta namaza koju muslimani vjernici obavljaju prilikom dvojbe oko donošenja odluke, prilikom psihičke zbunjenosti i rastrojenosti, te prilikom kakve brige.

Dio serije članaka o Namazu

Dnevni namazi
Dnevni farz namazi
Sabah-namaz
Podne-namaz
Ikindija-namaz
Akšam-namaz
Jacija-namaz
Dnevni sunnet namazi
Sabahski sunnet
Podnevski sunnet
Ikindijski sunnet
Akšamski sunnet
Jacijski sunnet
Ostali dnevni namazi
Vitr-namaz
Povremeni namazi
Džuma-namaz
Dženaza-namaz
Bajram-namaz
Teravih-namaz
Tehijjetul-mesdžid
Istihara-namaz
Hadže-namaz
Duha-namaz
Salatul-lejl

Potvrda

uredi

U skladu sa Poslanikovim s.a.v.s riječima: "Ako je neko od vas zabrinut o odluci koju treba da donese, neka klanja dva rekijata nafile (dobrovoljnog) namaza...", potvrđuje se postojanje ovog namaza. Autentičnost ovih riječi koje prenosi Džabir ibn Abdullah Salami, r.a., bilježe Buharija, Tirmizi, Nesai, Ebu Davud, ibn Madže, te drugi prenosioci.

Ovaj namaz spada u grupu Nafila namaza, što znači da nije obavezan.

Vrijeme obavljanja Istihara-namaza

uredi

Ovaj namaz se može obaviti u bilo koje vrijeme, osim u vremenima kada je zabranjeno klanjati.

Za više informacija pogledajte članke o dnevnim farz namazima

Način obavljanja Istihara-namaza

uredi

Istihara-namaz je namaz od dva rekijata. Obavlja se na isti način kao i Sabahski farz namaz, te nakon završetka sjedenja, a prije selama, uči se dova, kojom vjernici traže od Allaha (Boga) pomoć prilikom svoga problema. Ova dova se može učiti i nakon predaje selama.

Slijedi transkripcija dove koja se uči u Istihara-namazu sa arapskog:

Allahumma inni astakheeruka bi ‘ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as’aluka min fadlika, fa innaka taqdiru wa laa aqdir, wa ta’lamu wa laa a’lam, wa anta ‘allaam al-ghuyoob. Allaahumma fa in kunta ta’lamu haadha’l-amra (navesti ime stvari) khayran li fi ‘aajil amri wa aajilihi (ili: fi deeni wa ma’aashi wa ‘aaqibati amri).faqdurhu li wa yassirhu li thumma baarik li fihi. Allaahumma wa in kunta ta’lamu annahu sharrun li fi deeni wa ma’aashi wa ‘aaqibati amri(ili: fi ‘aajili amri wa aajilihi) fasrifni ‘anhu [wasrafhu ‘anni] waqdur li al-khayr haythu kaana thumma radini bihi)

Što u prijevodu na bosanski jezik glasi:

O Allahu, ja tražim Tvoju uputu (u odabiru) Tvojim znanjem i i tražim mogućnost izbora Tvojom snagom, i molim Te za Tvoju dobrotu. Ti imaš moć, a ja nemam. I Ti znaš, a ja ne znam. Ti si Onaj koji zna skriveno. O Allahu, ako u Tvom znanju, ova stvar (navesti ime stvari) je dobra za mene i na dunjaluku i na ahiretu, (ili: moju vjeru, moj život i moje poslove) onda mi je propiši, olakšaj mi je i podaj mi bereket u njoj. A ako je u Tvom znanju ona loša po mene i moju vjeru, moj život i moje poslove, (ili: za mene na dunjaluku i ahiretu) onda me odalji od nje, (i nju od mene), i podaj mi dobro gdje god se to nalazilo, i zadovolji me sa time.

Umjesto podebljanog dijela teksta muslimani ukratko opišu svoj problem prilikom izgovora ove dove.

Bosanski muslimani i istihara

uredi

Istihara-namaz je često mistificiran od strane Bošnjačko-muslimanskog korpusa, posebno u vremenu nakon Drugog svjetskog rata. Do toga je dolazilo prvenstveno zbog nepristupačnosti islamske literature širokim narodnim masama u tom dobu, a dijelom i zbog nepismenosti stanovništva.

Ovo je dovelo do mističnosti "čudesnog namaza", te su se pojavili ljudi kojima je odgovarao ovakav epitet, jer su naplaćivali svoje "usluge" klanjanja Istihara-namaza osobi koja ne poznaje "tajnu". Uz ovo, razvijali su svoje sopstvene verzije namaza, i iste zapisivali i širili. I danas je moguće sresti ovakve pojave najčešće na mjestima na kojima se nudi "proricanje sudbine".

Povezano

uredi

Eksterni linkovi

uredi