Sabahski sunnet

Sabahski sunnet ima 2 rekata.

Prvi rekat uredi

Na prvom rekatu uči se Subhaneke: Subhaneke Allahumme ve bihamdike ve tebarekesmuke ve te'ala džedduke ve la ilahe gajruke.

Zatim se uče Euza, Bismilla i sura Fatiha, koja je obavezna na svim rekatima svih namaza, osim dženaze-namaza:

E'ūzu billāhi mineš-šejtānir-radžīm
Bismillāhir-rahmānir-rahīm
1. Elhamdu lillāhi rabbil-'ālemīn
2. Errahmānir-rahīm
3. Māliki jevmid-dīn
4. Ijjāke na'budu ve ijjāke neste'īn
5. Ihdines-sirātal-mustekīm
6. Sirātallezīne en'amte 'alejhim
7. Gajril-magdūbi 'alejhim ve led-dāllīn.

Zatim se uči jedan duži ili tri kraća kur'anska ajeta. Kod nas je u praksi da se uči jedna kraća sura, čime se ispunjava ovaj uvjet.

Ta sura može, npr., biti sura Kevser:

1. Innā ea'tajnā kel-kevser
2. Fe salli li Rabbike venhar
3. Inne šānieke huvel-ebter.

Zatim se obavi ruku', sedžda i ustane se na drugi rekat.

Drugi rekat uredi

Na njemu se uči Bismilla, Fatiha i duži ajet ili tri kraća ajeta ili kraća sura, ali ono što se uči treba biti različito od onog što se učilo na prvom rekatu. Zato navodimo suru Ihlas:

1. Kul huvallāhu ehad
2. Allāhus-samed
3. Lem jelid ve lem jūled
4. Ve lem jekun lehū kufuven ehad.

Zatim se obavi ruku' i sedžda.

Sjedenje uredi

Poslije toga je sjedenje na kojem se uči Ettehijjātu, salavati i dova, a na kraju se preda selam.