Evropol (ime je skraćenica od Evropska policijska služba - European Police Office) je kriminalistička obaveštajna agencija Evropske unije. Počela je s punim radom 1. jula 1999.

Sedište Evropola u Hagu

Osnivanje Evropola dogovoreno je 1992. godine Ugovorom iz Mastrihta, koji je stupio na snagu u novembru 1993. Agencija je počela s ograničenim operacijama 3. januara 1994., kao Evropolovo odeljenje za drogu (EDU). Godine 1998. Konvenciju o Evropolu su ratifikovale sve zemlje članice a stupila je na snagu u oktobru.

Evropol upravlja svojoj osobljem (oko 410 zaposlenih i 90 Evropolovih oficira za vezu) iz sedišta u Hagu. Veličina Evropola je u saglasnosti s činjenicom da je on u stalnoj vezi sa stotinama različitih organizacija za bezbednost, od kojih svaka ima pojedince ili grupe zadužene za pružanje pomoći Evropolovim aktivnostima.

U 2008. godini, Evropol pokriva svih 27 zemalja članica Evropske unije, uključujući i nedavno primljene zemlje Bugarsku i Rumuniju, koje su bile članice Evropola pre nego što su primljene u Evropsku uniju u januaru 2007. godine. Slično je bila i s nekim srednjoevropskim zemljama koje su primljene 2004. godine, one su postale članice Evropola 2002. godine.

Zadaci

uredi

Cilj Evropola je da poveća efikasnost i saradnju između policijskih organa zemalja članica pre svega kroz prikupljanje i razmenu obaveštajnih podataka u prevenciji i borbi sa međunarodnim organizovanim kriminalom. Njegova misija je da pruži značajan doprinos naporima snaga bezbednosti Evropske unije u borbi s organizovanim kriminalom.

Evropol nema izvršna ovlašćenja. On je servis za podršku policijskim službama zemalja članica Evropske unije. To znači da službenici Evropola nisu ovlašćeni da vrše istrage u zemljama članicama niti da hapse osumnjičene. U pružanju podrške, Evropol sa svojim mehanizmima – razmenom informacija, obaveštajnim analizama, ekspertizama i obukom – može doprineti merama koje sprovode relevantni državni organi.

Evropol je multidisciplinarna agencija, koju ne čine samo obični policijski službenici, već i službenici drugih službi bezbednosti: carine, imigracione službe, pogranična i finansijska policija itd. S druge strane, Evropol pomaže da se prevaziđu jezičke barijere u međunarodnoj policijskoj saradnji. Svaki službenik bezbednosti iz zemlje članice može da se obrati zahtevom svojoj nacionalnoj jedinici Evropola na svom maternjem jeziku i dobiće odgovor ma istom jeziku.

Postoje tri nivoa saradnje. Prvi je tehnička saradnja ili obuka. Sledeći nivo je strateška saradnja usmerena na praćenje organizovanog kriminala, načine za borbu protiv njega i razmena informacija o eventualnim pretnjama. Najviši nivo saradnje uključuje razmenu ličnih podataka koja zahteva poštovanje Evropolovih standarda u vezi sa zaštitom i bezbednošću podataka.

Spoljašnje veze

uredi