Enzimski supstrat

U biohemiji, supstrat je molekul na koji deluje enzim. Enzimi katalizuju hemijske reakcije nad supstratima. U slučaju jednog supstrata, on se vezuje za aktivno mesto enzima, formira se kompleks enzima i supstrata. Supstrat se transformiše u jedan ili više produkata, koji se zatim odvajaju od aktivnog mesta. Aktivno mesto je sa slobodno da primi sledeći molekul supstrata. U slučaju reakcija sa više supstrata, on moraju da se vežu u specifičnom redosledu za aktivno mesto, pre nego što reaguju i proizvedu produkt.

Na primer, formiranje surutke (koagulacija sirišta) je reakcija koja se javlja nakon dodavanja enzima renina[1] u mleko. U ovoj reakciji, supstrat je mlečni protein (e.g., kazein[2][3]), a enzim je renin. Produkti su dva polipeptida koja se formiraju razlaganjem većeg peptidnog supstrata.

Jedan drugi primer je hemijska dekompozicija vodonik peroksida posredstvom enzima katalaze[4]. Pošto su enzimi katalizatori, oni se ne menjaju tokom reakcije. Supstrati se konvertuju u produkte. U ovom slučaju vodonik peroksid se konvertuje do vode i gasovitog kiseonika.

E + S ⇌ ES → EP ⇌ E + P

gde je E = enzim, S = supstrat(i), P = produkt(i).

Reference uredi

  1. Foltmann B (1966). „A review on prorennin and rennin”. C R Trav Lab Carlsberg 35 (8): 143–231. PMID 5330666. 
  2. Dalgleish DG (1 November 1998). „Casein micelles as colloids. Surface structures and stabilities”. J Dairy Sci. 81 (11): 3013–8. DOI:10.3168/jds.S0022-0302(98)75865-5. 
  3. Green VA, Pituch KA, Itchon J, Choi A, O'Reilly M, Sigafoos J (2006). „Internet survey of treatments used by parents of children with autism”. Res Dev Disabil 27 (1): 70–84. DOI:10.1016/j.ridd.2004.12.002. PMID 15919178. 
  4. Darinka Koraćević; Gordana Bjelaković; Vidosava Đorđević: Biohemija, Savremena administracija ISBN 86-387-0622-7

Vidi još uredi