Просторни план Републике Српске

Просторни план Републике Српскеза период до 2025. године израђен је 2015. године као стратешки документ из области просторног планирања за територију Републике Српске (РС). Овај трећи просторни план Републике Српске усвојила је Народна скупштина РС 18. фебруара 2015. године и објављен је Службеном Гласнику Републике Српске број 15/2015. План се састоји из два дела - текстуалног и графичког. У свом садржају обрађује следеће тематске области у складу са парадигмом одрживог развоја:

Просторни план се састоји из следећих делова:

 • општа оцијена стања територије РС
 • општа начела и концепција просторног развоја РС
 • планска рјешење и политике простора РС
 • имплементација просторног плана РС

Просторни план Републике Српске за период до 2015. године израђен је 2008. године као други просторни план Републике Српске.

Овим просторним планом су били утврђени:

 • функционална и регионална организација и коришћење расположивог простора
 • добра у општој употреби
 • природни ресурси
 • материјалне, културне и економске вредности
 • рационално коришћење енергије
 • заштита и унепређење животне средине

Просторни план из 2008. године је садржао:

 • циљеве даљег просторног развоја
 • планска решења
 • одредбе и смернице за спровеђење плана

Просторни план Републике Српске за период од 1996. до. 2001. године био је први просторни план за територију РС, претходио је Просторном плану из 2008. године и имао је епитет етапног просторног плана.

ИзвориUredi