Unitarna država

Jednostavna ili unitarna država je izraz koji se koristi za svaku onu državu koja u državnopravnom, odnosno ustavnopravnom smislu predstavlja nedjeljivu cjelinu, odnosno u kojoj postoji samo jedna vlast koja je nositelj državnog suvereniteta.

Karta unitarnih država u svijetu.

Unitarne države kroz proces devolucije mogu svojim određenim dijelovima dati autonomiju na lokalnoj i regionalnoj razini, ali tako stvoreni entiteti se, bez obzira na eventualan sadržaj njihovih ovlasti, ne smatraju državama, pa se ni takve države ne smatraju federacijama.

Većina država u današnjem svijetu, uključujući Evropu, su unitarne države, što se objašnjava činjenicom da je većina njih relativno malena po površini i broju stanovnika, te stoga nema potrebe za pretjeranom decentralizacijom. S druge strane, velike države su u pravilu federacije, pri čemu NR Kina predstavlja izuzetak.


V. također

uredi