Tuf je vrsta vulkanoklastičnih stena koji nastaje taloženjem sitnijeg vulkanoklastičnog materijala. Ime su dobili po italijanskoj reči tufo – meka, rastresita, peskovita masa (stena). Obično se javljaju u slojevima, i pošto su daleko transportovani, u basenima gde se talože mešaju se delimično sa terigenim materijalom.

Tuf je izgrađen od uglastih fragmenata stena, minerala izgrađivača stena i/ili od fragmenata vulkanskog stakla. Ime nosi prema prirodi stena koja je fragmentirana. Na osnovu sadržaja fragmenata stakla, kristalastih stena ili fragmenata minerala, tufove delimo na:

  • vitroklastične
  • litoklastične
  • kristaloklastične
  • mešovite.

Vezivanje tufova najčešće se vrši zbijanjem čestica pod pritiskom viših masa. Vrlo se često, međutim, može desiti da se vezivanje vrši slepljivanjem čestica usled prelivanja tufa novodošlom lavom.

Povezano uredi

Literatura uredi

  • Đorđević V., Đorđević P., Milovanović D. 1991. Osnovi petrologije. Beograd: Nauka