Sura (Arapski سورة) je jedno poglavlje Kur'ana. Sure su podjeljene u ajete, tj. stihove. Broj sura u Kur'anu je 114. Redosljed po kojemu su uvršteni u Kur'anu nije redosljed po objavi, već po nalogu Muhameda, a on, kako se spominje u jednoj tradicionalnoj predaji, po nalogu Meleka Džibrila. Taj redosljed je otprilike, po veličini, tako da duže sure dolaze na početku, a kraće na kraju knjige Kur'an. Postoje takozvane "medinske sure" i "mekanske sure", a postoje sure u kojima su izmješani mekanski i medinski ajeti. Mekanskim surama se nazivaju sve one sure u kojima su svi ajeti objavljeni u Meki (Prije Hidžre). A medinskim ajetima sve one sure u kojima su svi ajeti objavljeni u Medini (poslije Hidžre)