Riznica je

  1. Mesto gde se čuvaju novac, zlato, plemeniti predmeti i druge materijalne ili duhovne dragocenosti.
  2. Služba u okviru jedne organizacije, privrednog sistema ili državne uprave nadležna za upravljanje finansijama, novcem, poslovnim rizicima, prihodima i rashodima, oporezivanjem...

Osoba koja se bavi poslovima u riznici se zove rizničar.

Riznica kao mesto čuvanja dragocenosti

uredi
 
Al Khazneh - Riznica grada Petra

Termin riznica je prvi put korišćen u antičko doba da bi označio zavetne hramove u kojima su čuvane javne dragocenosti i koje su podizali grčki gradovi države u čast Olimpijskih bogova. Primer riznice je Sifnijska riznica u Delfima, i ostrvo Delos kao zajednička riznica Delskog saveza grčkih gradova država.

Jedna od najpoznatijih građevina u drevnom jordanskom gradu Petra je Riznica (Al Khazneh; "The Treasury"; Arabic: الخزنة‎) hram koji je isklesan u steni. Ovaj hram-riznica je u čuvenom holivudskom filmu o Indijana Džonsu (Indiana Jones and the Last Crusade iz 1989.) prikazan kao hram u kome se čuvao Sveti gral.

Riznice su predstavljale verske objekte što je bila jasna poruka da su čuvane državne dragocenosti neprikosnovene i da postoji uzvišena moralna obaveza za svakog ko ima pristup sredstvima koja se čuvaju.

Termin riznica može biti shvaćen i u apstraktnom smislu kao mesto na kom se čuvaju duhovne i nematerijalne vrednosti značajne za jednu zajednicu (verski objekti, muzeji, galerije, običaji, tradicija, jezik, pismo...)

Riznica u funkciji države, privrednih društava i organizacija

uredi

Termin Riznica (eng. Treasury) se upotrebljava da opiše finansijsku službu koja upravlja sredstvima države, privrednih društava i organizacija.

Državna riznica

uredi

je odgovorna za ekonomiju, finansije, prihode i rashode jedne zemlje. U nekim zemljama državnom riznicom se smatra Ministarstvo finansija pri Vladi. Primeri su Belgija, Španija, Indija, Japan, Holandija... i Ministar Finansija je ujedno i Državni rizničar.

U pojedinim zemljama kao što je Srbija, Državna riznica je organizovana kao posebna uprava pri Ministarstvu finansija (Uprava za Trezor).

Riznica u privrednim društvima

uredi

je služba koja upravlja sredstvima i rizicima koji mogu ugroziti redovno poslovanje društva. Rizici mogu biti rizik likvidnosti, devizni rizik, kamatni rizik. Na kom organizacionom nivou će se upravljati sredstvima i rizicima zavisi od same organizacione strukture privrednog društva. U velikim sistemima riznica je najčešće posebna funkcija, u srednje velikim sistemima je to sektor ili odeljenje, a u malim sistemima funkciju rizničara može obavljati i jedna osoba.