Ptah-je egipatski bog oblasti Memfis, glavno zemaljsko božanstvo, njegova žena je Sekmet koja se prikazuje kao lavica, a sin Nefertem koji se prikazuje kao lotos.

Ptah

Ptah je bog zanatstva.

Prikazuje se antropomorfno i mumiforno. Na glavi ima priljubljenu kapu. Brada mu je kratka i ravna, a oko vrata je ogrlica sa protivtegom, u rukama drži žezlo.

Džed stub je od starog carstva vezan za Ptaha koji se naziva i plemeniti džed. Asimilacijom i sinkretizmom Ptah je vremenom izjednačavan sa bogovima donjeg sveta: Sokarom i Ozirisom, od novog carstva, džed stub je simbol boga Ozirisa.

Ptah je glavni bog Memfisa, koji je postojao pre boga sunca. Pomoću srca i jezika je stvorio Atuma. Ovakvo stvaranje je promišljeno, stvaranje ni iz čega, pomoću misli i reči. Ptah je smatran za boga pomoću koga su ujedinjeni muški i ženski elementi.