Operacija Mühlensturm

Operacija Žrvanj (nem. Mühlensturm, Milenšturm) je bila vojna operacija Vermahta protiv partizana u oblasti Martin Broda, Bosanska krajina. Vođena je 23. i 24. aprila 1944. godine, na prostoru TurovacJelovacMartin-Brod, protiv 1. ličke brigade 6. ličke proleterske divizije.

Pozadina uredi

Komanda 15. brdskog korpusa je, poslije borbi između Srba i Nebljusa (operacija Aprilschauer), pripremila operaciju »Mühlensturm« isključivo protiv 1. ličke proleterske brigade. Prva lička je držala položaje na liniji Lipa - Buševići - Boboljusci - Veliki i Mali Cvjetnić.[1]

Tok operacije uredi

23. 4. 1944. godine 373. legionarska divizija je započela operaciju »Milenšturm« Jurišnim bat. i delovima II/384. iz Lapca i Doljana prema Martin-Brodu. 1. lička brigada se nalazila u rejonu V. i M. Cvjetnić — Martin BrodBoboljusci.

Kad su snage »jurišnog bataljona« i 2. bataljona 384. legionarskog puka krenule u napad prema Martin Brodu, u borbu se uključio samo Peti ruski bataljon 1. ličke proleterske brigade. Bila je to najveća borba toga bataljona. Vrhovni štab NOVJ je o borbama pisao 25. aprila u izvještaju za Radio-stanicu »Nova Jugoslavija«:

»Između Bihaća i Knina, na odseku fronta Kulen-Vakuf - Martin brod - Srb vode se žestoke borbe. Naši borci uništili jedan tenk i nekoliko teretnih automobila«.[1]

Neprijatelj je svoje jedinice dovozio u 37 kamiona i 5 tenkova. Artiljerija je iz Kulen-Vakufa tukla Stjenjane, a iz Doljana Martin Brod i Očijevo, otkud se 24. aprila Ruski bataljon povlačio prema glavnini brigade. Komesar Milan Trešnjić u svojim sećanjima piše da »nikada u proteklom ratu nije doživio težu i bezizlazniju situaciju«, kao tad, nad Martin Brodom, kad je bataljon napadnut sa dvije strane, "pa ne možeš da se povučeš".[2]

Očajničkim jurišem, Peti ruski bataljon 1. ličke brigade je uspeo da izbije na kanjon Unca i tako dođe Nemcima bočno.[1] Nakon toga, snage »jurišnog bataljona« i 2. bataljona 384. legionarskog puka su vodeći »žešće borbe na sektoru od Martin Broda do Kulen-Vakufa s dva tenka prodrli u Martin Brod«.[1]

Ishod uredi

Operacija je završena 24. aprila zauzimanjem Martin-Broda. Nemci su tom prilikom spalili 7 sela i pobili veći broj civilnog stanovništva.[1]

Izvori uredi

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Jovo Popović: PRVA LIČKA PROLETERSKA BRIGADA "MARKO OREŠKOVIĆ"[mrtav link]
  2. Milan Trešnjić, Okršaj u magli, zb. Šesta proleterska divizija, 276-277.

Vidi još uredi