Količina tvari

(Preusmjereno sa Množina tvari)

Količina tvari ili množina tvari označava se sa n, a njezina mjerna jedinica je mol. Mol je množina tvari koja sadrži isto toliko jedinki (čestica) koliko ima atoma u 12 g (0.012 kg) ugljikovog izotopa 12C.

Formula za množinu tvari glasi:

Pri čemu je:

Oznaka Značenje Iznos i mjerna jedinica
n množina tvari ? mol
m masa tvari ? g
M molarna masa tvari (Ar ili Mr) gmol-1
N brojnost tvari ? (nema mjerne jedinice)
L Avogadrova konstanta 6,022•1023 mol-1
V0 volumen tvari pri standardnim uvjetima (0 °C, 101325 Pa) ? dm3
Vm molarni volumen tvari 22,4 dm3 mol-1

Napomena: ? označava vrijednost koja ovisi o zadatku.

Primjeri izračunavanja množine tvariUredi

Pr. 1Uredi

Izračunajte množinu tvari klora u 200 g.

 
 
 
Pr. 2Uredi

Izračunaj množinu iona natrija u 0,5 g kuhinjske soli.

 
 
 
 
 
Pr. 3Uredi

U uzorku kromova(III) klorida mase 0,08 g izračunaj množinu kloridnih iona.

 
 
 
 
 

VidiUredi

LiteraturaUredi

  1. Primjeri 2 i 3 djelomično su preuzeti iz:
A. Petreski - B. Sever, Zbirka riješenih primjera i zadataka iz opće kemije, PROFIL international, 4. izdanje, Zagreb, 1997.